Kassanhallintapalvelun ohjeet

 

 

Sisällysluettelo
1. Kassanhallintapalvelu
1.1 Yleistä
Kassanhallintapalvelu on yrityksen maksuliikenteen hallintaan tarkoitettu palvelu, jonka keskeisenä osana on tilitapahtumien arkisto. Palvelua käytetään selainohjelmalla, ja palvelu voi käyttäjän antamien ohjeiden mukaan lähettää ja noutaa tapahtumia pankista.

 Kassanhallintapalvelu

Kassanhallintapalvelun avulla voi seurata asiakkaan omistamien maksuliiketilien tilannetta ajantasaisesti ja suorittaa kotimaanmaksuja sekä tavallisina tilisiirtoina että pikamaksuina kaikkina viikonpäivinä ympäri vuorokauden. Ulkomaanmaksuja voi myös syöttää milloin tahansa, mutta ne toteutetaan pankkipäivinä. Maksut voi tallettaa etukäteen arkistoon niin, että palvelu suorittaa maksut haluttuna päivänä haluttuun kellonaikaan.

Maksamista helpottamaan arkistoon on mahdollista tallettaa usein maksuja saavien maksuyhteystiedot niin, että ne saadaan maksutoimeksiantoon helposti ja virheettömästi.

Palveluun voi luoda avaimia ja antaa niille erilaisia oikeuksia. Avainten avulla voi käyttää myös ns. neljän silmän periaatetta, jossa tapahtuman voi tehdä vain kaksi henkilöä yhdessä.

Sekä selaimen ja arkiston että arkiston ja pankkitilin välinen tietoliikenne on salattu. Arkiston tietoihin pääsee käsiksi vain arkiston avaimilla.

Kullakin arkistolla on yksilöivä tunniste, jonka alkuosa on asiakastunnus (esim. Y-tunnus)

Arkistossa tapahtumat säilytetään kansioissa, joista halutut tapahtumat löytyvät hakuehtojen perusteella.

 Arkiston rakenne
1.2 Palvelun näytöt ja niiden käyttö
Näytöissä on vasemmalla harmaa valintapalkki, jonka otsikoita näppäämällä voi siirtyä toiminnosta toiseen. Viimeksi valittu toiminto erottuu palkissa.

Näytöt on personoitu niin, että valintapalkissa tummennettuina näytetään vain sellaiset toiminnot, joihin käyttäjän avaimella on oikeus. Vastaavasti valitun toiminnon sivuilla näytetään vain sellaiset tiedot ja toimintapainikkeet, joihin käytetyllä avaimella on oikeus.

Yleisimmin käytettävät toiminnot voi valita myös sivun yläosan sinisen viivan päällä olevia otsikoita näppäämällä. Sinisen viivan päältä voidaan valita lisäksi KÄYTÖN HALLINTA ja OHJEET.

KÄYTÖN HALLINTA antaa mahdollisuuden oman avaimen hallintaan. (Koko arkiston ja sen kaikkien avainten hallintaan päästään valintapalkista, jos käytetyllä avaimella on oikeuksia koko arkiston hallintaan.)

Yläosan OHJEET -toiminnolla pääsee yleisohjeisiin. Lisäksi on joissakin sivuissa alavasemmalla Ohjeita -painike tai otsikkorivillä kysymysmerkki, näistä pääsee ohjeiden ao. sivua koskevaan kohtaan. Ohjeet aukeavat omaan ikkunaansa, jota voi siirrellä varsinaisen toimintasivun tieltä, ja pitää ikkuna auki, kun toimintasivua käytetään.

Palvelun selainkäytön voi lopettaa sivun oikeassa yläkulmassa olevalla LOPETA -painikkeella.

Kun valintapalkista tai yläreunasta on valittu toiminto, päästään toimintokohtaisiin näyttöihin. Yläreunan sinisen viivan alla on sivukohtainen yläotsikko, joka kertoo, missä valitun toiminnon sisällä liikutaan.

Sivuilla on alleviivattuja linkkejä, joilla pääsee alleviivattua kohdetta tarkemmin erittelevälle sivulle. Sivun toimintoja ohjataan otsikoiduin painikkein ja paluu edelliselle sivulle (kun se on mahdollista) tapahtuu sivun vasemmassa alalaidassa olevalla Paluu -linkillä.

Joillakin sivuilla on syöttökenttiä, joihin käyttäjä voi asettaa tarvittavan tiedon (esim. maksunsaajan tilinumeron). Syöttökentissä on yleensä oletusarvo, joka helpottaa käyttäjää ja kertoo syöttötiedon muodon. Jos syöttökentän oikeassa laidassa on valintapainike, se aukaisee valintaikkunan, josta voidaan valita haluttu vaihtoehto. Syöttökenttä voi olla myös valintakenttä, johon hiiren näpäytys tuo valintamerkin. Merkitty tieto on mukana toimintopainikkeella käynnistettävässä toiminnassa. (Ks. esim. tilikansion päivitys)

Sivuilla on myös harmaita toimintopainikkeita, joilla suoritetaan ko. toiminto.
1.3 Keskeiset käsitteet
Kansio

Arkistossa olevat tiedot säilytetään kansioissa. Jokaisessa arkistossa on valmiina arkiston hallintakansio ja maksunsaajakansio. Näiden lisäksi asiakas voi ottaa käyttöön omistamilleen osuuspankin maksuliikennetileille kullekin oman tilikansion ja antaa kullekin tilikansiolle haluamansa nimen.

Arkiston hallintakansiossa säilytetään arkiston, kansioiden ja avainten tiedot sekä avainten ja niiden oikeuksien muutostapahtumat.

Maksunsaajakansioon asiakas voi tallettaa maksunsaajien tiedot ja käyttää niitä, kun maksutapahtumia laaditaan.

Tilitapahtumakansiot sisältävät ao. tiliin eri tiloissa (odottava, toteutettu jne.) kohdistuvat tapahtumat.

Katso myös Arkiston hallinta
Tapahtuma

Arkiston kansioissa säilytetään tilitapahtumia, joita ovat esimerkiksi lähtevät ja saapuvat tilisiirrot.

Arkistossa tehdyssä tapahtumassa on aina niiden avainten tunnisteet, joilla tapahtuma on tehty (käsitelty) ja hyväksytty. Lisäksi tapahtumassa on toteutusaika, joka kertoo, milloin tapahtumaa on viimeksi käsitelty tai tapahtuma on toteutettu.

Tapahtumilla on omat tyyppinsä (esim. rahatapahtuma, tilisiirto, pikamaksu, avaimen tapahtuma, oikeustapahtuma jne.), jota voidaan käyttää valintaehtona tapahtumia katseltaessa. Eri kansioiden tapahtumilla on erilaiset tyypit.

Tapahtuman tila
Tapahtuma voi olla useassa eri tilassa:
 • keskeneräinen (KESK)
 • hyväksymätön (HTÖN)
 • toteutusta odottava (ODOT)
 • toteutuksessa (TSSA)
 • toteutettu (TOTE),
 • hylätty (HYLÄ)
 • epäselvä (EPÄS)
Lisäksi tapahtuma voidaan poistaa, jos se on tiloissa keskeneräinen, hyväksymätön, odottava tai hylätty. Muissa tiloissa olevat tapahtumat poistuvat arkistosta vasta arkiston säilytysajan mukaan.

Toteutettujen tapahtumien tietoja ei voi muuttaa. Poikkeuksen muodostaa tilikansioiden tapahtumissa oleva sisäinen tieto, jota voidaan muuttaa myös toteutetuissa tapahtumissa. Sisäisen tiedon muuttaminen ei vaikuta tapahtuman Käsittelijä -tietoon.

Pankissa olevat tilitapahtumat voidaan noutaa arkistoon haluttaessa ja niistä voidaan arkistossa muodostaa tiliotteet.

Keskeneräisenä (KESK) tapahtuma voidaan tallettaa myöhempää täydentämistä tai muuttamista varten. Tapahtuma kannattaa tallettaa keskeneräisenä, jos kesken tapahtumatietojen syöttämisen palvelun käyttö on keskeytettävä niin, että mahdollinen yhteyden katkeaminen (time-out) voi hukata näytölle syötetyt tiedot.

Odottavat (ODOT) tapahtumat arkisto suorittaa tapahtumaan merkittynä erääntymisaikana. Koska toteutus saattaa vaatia aikaa, voi toteutuneen tapahtuman toteutusaika olla myöhäisempi kuin hyväksytyssä tapahtumassa ollut erääntymisaika. Arkistopalvelu ei ole vastuussa siitä, että arkiston käyttämä palvelu (esim. pankin tilipalvelu) toimii hitaasti esim. tapahtumaruuhkan vuoksi. Arkiston käyttäjän on otettava tämä huomioon toteutusaikaa asettaessaan.

Erääntymisaika muodostuu päivämäärästä ja kellonajasta. Jos hyväksymättömän tapahtuman päivämäärä on vanhentunut, tapahtumaa ei voi hyväksyä. Jos vain kellonaika on vanhentunut, hyväksyjä saa siitä huomautuksen, mutta voi hyväksyä toteutuksen välittömästi suoritettavaksi.

Ulkomaanmaksun maksunäytössä jatkokäsittelypäivä ja kellonaika ilmoittaa, milloin arkisto lähettää tapahtuman pankin järjestelmään toteutettavaksi.

Ajantasaisen tapahtuman tekeminen ja toteuttaminen on mahdollista vain avaimella, jolla on sekä käsittely- että hyväksymisoikeus.

Tapahtumien säilytysaika on toteutusajasta lukien aikajakso (esim. 12 kuukautta), jonka jälkeen tapahtuma poistetaan automaattisesti arkistosta. Säilytysaika on arkiston perustiedoissa asiakkaan asetettavissa.

Säilytysaika ei koske konsernitiliraportteja.
Avain

Avain muodostuu käyttäjätunnuksesta, salasanasta ja joka käyttökerralla muuttuvasta avainlukulistan luvusta. Avain tarkastetaan arkistoon kirjautumisen yhteydessä ja sillä voidaan käyttää arkistoa avaimelle annettujen oikeuksien puitteissa. Avaimella on yksilöivä tunniste ja vaihdettavissa oleva nimi.

Pääavain on se, jonka pankki luovuttaa asiakkaalle kassanhallintapalvelusta sovittaessa. Pääavaimella on oikeus kaikkiin arkiston toimenpiteisiin riippumatta siitä, mikä on arkiston ja sen kansioiden tila. Pääavaimen voi sulkea antamalla salasana viisi kertaa virheellisesti peräkkäin tai ottamalla yhteyttä pankkiin.

Arkistossa voidaan luoda tai siihen liittää aliavaimia. Aliavaimen tilaa voidaan muuttaa. Estetty -tilassa olevalla avaimella ei voi käyttää arkistoa. Aikaisemmin avaimella tehdyt tapahtumat toteutetaan normaalisti.

Avaimen haltija voi vaihtaa avaimensa salasanaa, avainlukulistaa ja tilaa näytön ylälaidassa olevan KÄYTÖN HALLINNAN kautta. Arkiston hallinta -kansion luonti- ja liittämisoikeuden omaavilla avaimilla voidaan muuttaa luotujen avainten salasana, avainlukulista ja tila. Liitettyjen avainten salasanoja ja avainlukulistoja voi muuttaa vain avaimen haltija.

Arkiston hallinta -kansion avaimen luomis- ja liittämisoikeuden omaavalla avaimella voidaan estetty avain (myös estetty liitetty avain) ottaa uudelleen käyttöön arkistossa.

Jos pääavain on suljettu tai kadonnut, voi pankki antaa uuden pääavaimen asiakkaan allekirjoittamaa todistusta vastaan.

Katso myös Avaimet
2. Tilikansiot

Tilikansio sisältää yhden pankkitilin tietoja. Kustakin tilikansiosta näytetään nimi, tilinumero, päivitysaika, käyttövara ja saldo. Näytöllä esitetään vain ne tilikansiot, joihin käytettävällä avaimella on jokin oikeus. Jos käytetyllä avaimella ei ole oikeutta jonkin tilin saldotietoon, saldoa ei näytetä.

Päivitysaika kertoo, milloin arkiston tilikansioon on noudettu uudet tilitapahtumat pankin tilijärjestelmästä. Päivitys voidaan suorittaa sivun alareunan toimintopainikkeilla.
 • PÄIVITÄ KAIKKI -painike päivittää kaikki tilit. Ensin päivittyvät saldot ja sitten tilien tapahtumat.
 • PÄIVITÄ VALITUT -painikkeella päivitetään vain oikeassa laidassa olevilla valintapainikkeilla merkityt tilit.
Tilikansiot näytössä esitetään ne tilit, jotka on Arkiston hallinta -toiminnossa asetettu käytössä -tilaan.

Jos käytetyllä avaimella on oikeus katsella tilin tapahtumia, on tilin nimi alleviivattu linkki, jota näppäämällä päästään tilitapahtumien katseluun.

Tilijärjestyksen muuttaminen tilikansiot-näytöllä tapahtuu valitsemalla yläpalkin käytönhallinasta tilijärjestystoiminto. Tilijärjestystä muutetaan näytössä olevien nuoli-painikkeiden avulla. Tilijärjestys tallennetaan muuttamisen jälkeen.

 Tilijärjestys

2.1 Tilitapahtumien haku
Tilitapahtumien haku -toiminnolla päästään katsomaan tilikansioiden tapahtumia.

Valuuttatilien tapahtumakyselyssä käytetään hakutekijänä vain tilinumeroa ja päivämäärää.Pakolliset ehdot:
Oletusarvona on tilin toteutetut tapahtumat kuluvalta päivältä. Pakollisia hakuehtoja voidaan muuttaa, ja lisäksi hakua voidaan tarkentaa antamalla tarkemmat ehdot.

Pakollisten hakuehtojen Alkaen ja Päättyen -ajat viittaavat tilikansiossa olevien tapahtumien toteutusaikoihin. Jos tilikansiota ei ole päivitetty ajan tasalle, eivät kaikki pankkitilin tapahtumat näy haun tuloksessa.

Tarkemmat ehdot:
Koska tilikansiossa voi olla yrityksestä riippuen paljon tapahtumia, on asetettava hakuehdot, joilla rajataan selainohjelmalla katseltavien tapahtumien joukko.

Jos tarkempien hakuehtojen Maksajan/Saajan tai Sisäisen tiedon syöttökenttään annetaan merkkijono, haetaan ao. merkkijonon sisältävät tiedot. Esimerkiksi haettaessa Maksaja/Saaja -tietoa merkkisarjalla oy voi löytyä tiedot: Oy Asla, Pikateko oy ja Keloyhtiöt.

Syöttökentän arvo voidaan antaa myös selaimen liitä -toiminnolla kopioimalla tieto toisesta näytöstä.

Pano / Otto -valinnalla voi kohdistaa haun vain jompiinkumpiin tapahtumiin.

Maksaja/Saaja - tieto kohdistaa haun panoissa maksajan ja otoissa saajan nimeen.

Viitenumerossa etunollia tai välilyöntejä ei oteta huomioon. Esim. syöttökentän sisältö 00 00000 00013 tulkitaan haussa samoin kuin 13, ja haun tuloksena ovat viitteet 13999 99999 99999 99999 -> 00000 00000 00000 00013.

Arkistointitunnus on pankin antama arkistointitunnus, joka esiintyy vain toteutetuissa tapahtumissa. Syöttökenttään voidaan antaa arkistointitunnuksen alkumerkkejä, jolloin haetaan tapahtumia, joiden arkistointitunnus alkaa ko. merkeillä. Kassanhallintapalvelun konttoritunnus on 593561.
Päivän laji on valittava syöttökentän valintapainikkeella.
Määrä tarkoittaa tilitapahtuman rahamäärää. Määrä voidaan antaa tarkkana lukuna tai valita alasvetovalikosta annettua määrää suurempien tai pienempien haku. Määrässä ei käytetä etumerkkiä.

Käsittelijä ja Hyväksyjä -kenttiin annetaan niiden avainten tunnisteet, joilla käsiteltyjä ja/tai hyväksyttyjä tapahtumia haetaan. Avaimen nimeä ei voida käyttää, koska sitä on voitu vaihtaa ja kahdella avaimella voi olla sama nimi.

Ehtojen mukainen haku suoritetaan JATKA -painikkeella. JATKA-painike on sekä sivun yläosassa että sivun alaosassa. PALAUTA ALKUARVOT - painike tyhjentää hakuehdot.

Tapahtumien esitys:
Ehdot ja avaimen käyttöoikeudet täyttävistä tapahtumista esitetään luettelo, jossa tapahtumista näytetään vain tunnistetiedot. Haun tuloksena saatujen tapahtumien kokonaismäärä näkyy sivun alussa. Tapahtumat on luettelossa esitetty uusimmasta vanhimpaan. Tapahtuman ensimmäinen tieto on rahamäärä, joka toimii myös linkkinä tapahtuman tarkempiin tietoihin.

Kullakin luettelon sivulla esitetään korkeintaan 20 tapahtumaa ja sivuja on korkeintaan kymmenen. Sivu voidaan valita sekä sivun ylä- että alalaidassa olevaa sivunumerolinkkiä painamalla tai käyttämällä seuraava ja edellinen -painikkeita.

Takaisin hakuun päästää valitsemalla sivun oikeasta ylälaidasta Palaa hakuun tai Uusi haku.

Palaa hakuun antaa edellisen haun valintaehdot.

Uusi haku antaa hakuehdoiksi oletusarvot.

Jos ehdot täyttäviä tapahtumia on yli 200, annetaan tieto ylityksestä. Tällöin on mahdollista joko katsoa ensimmäiset 200 tapahtumaa tai palata muuttamaan hakuehtoja.

2.2 Tositetiliote
Jos haluat tileistäsi tositetiliotteen kassanhallintapalveluun, ole yhteydessä tilipankkiisi.

Tositetiliote on valmis numeroitu tiliote ja se muodostetaan asiakkaan ja pankin kanssa sovittuina päivinä.

Voit katsoa niiden tilien tositetiliotteita, joihin sinulla on saldon ja tilitapahtumien katseluoikeus.

Tiliotteen otsikkotiedoissa näytetään tiliotteen numero/vuosi sekä aikaväli, jolta tilitapahtumat ovat tiliotteella. Jos tiliotteesta on pyydetty pankista kopio, lukee tiliotteella otsikkotiedoissa sana KOPIO.

Tositetiliote on valittavissa 90 päivää tiliotteen muodostumisesta.

Kassanhallintapalvelussa käyttäjä voi valita kieleksi myös englannin. Tällöin englanninkielisen tiliotteenhaku tapahtuu kassanhallintapalvelun tilitapahtumien arkistosta. Tiliotteen hakuun pääset valitsemalla Tiliotteet/Verkkotiliote, kts. kohta 2.3
2.2.2 Ulkomaisen pankin tiliote (MT940)
Voit nähdä ulkomaisen pankin tiliotteen Kassanhallintapalvelussa. välityksellä. Tämä edellyttää, että olet sopinut Transaction Reporting - palvelusta ja yrityksesi on antanut pankille MT940-valtakirjan, joka valtuuttaa ulkomaisen pankin lähettämään tiliotteen OP Ryhmän pankille.

Kun sopimus on tehty, näet tilinumeron "Yrityksen tositetiliotteen valinta näytön" tili-valintaluettelossa. Valitse ulkomaisen pankin tili ja anna päivämääräväli. jolta tiliotteet näytetään. Tiliotteet näytetään enintään 90 päivää taaksepäin kuluvasta päivästä. Valitse myös tiliotteen muoto.

Jos katselet ja/tai tulostat tiliotteen, valitse muodoksi PDF. Tarvitse sitä varten tietokoneeseesi PDF-lukuohjelman esim. Adobe Reader. Myös PDF-muotoisen tiliotteen voit tallentaa omalle tietokoneellesi.

Jos siirrät tiliotteen taloushallinto-ohjelmaan, voit käyttää xml-muotoa. Varmista, että taloushallinto-ohjelmasi tulkitsee B2C(xml) Tiliotteen muotoa. Linkki liittymäkuvaukseen: B2C Tiliotteen asiakasohje ( https://www.op.fi/media/liitteet?cid=151637768&srcpl=3)

Lopuksi klikkaa Hae-painiketta ja saat näkyviin valitsemallasi aikavälillä olevat tiliotteet. Valitse tiliote luettavaksi tai ladattavaksi.

2.3 Verkkotiliote
Arkistossa olevista toteutetuista tilitapahtumista voidaan muodostaa tiliotteita. Nämä tiliotteet eivät ole numeroituja.

Jos olet valinnut kassanhallintapalvelussa käyttäjän kieleksi englannin ja haluat myös tiliotteen englanninkielellä, käytä tätä toimintoa. Tositetiliote (kohta 2.2) ei vielä tulostu englanniksi kassanhallintapalveluun.

Valitaan tili ja annetaan tiliotteen alku- ja loppupäivä tai käytetään pikavalintapainikkeita. Päivien tulee olla kirjauspäiviä, ja loppupäivän olla vanhempi kuin kuluva päivä. Jos tilikansiota ei ole päivitetty tiliotekauden kaikilla tapahtumilla, annetaan huomautus. Käyttäjän on ensin päivitettävä arkisto ajan tasalle.

Näytä sisäinen tieto -valinnalla saadaan arkistossa oleva tapahtuman sisäinen tieto tiliotteelle näkyviin.

Valuuttatileillä ei käytetä Sisäistä tietoa.

 Tiliotteet

Tiliotteen muoto

Tiliotteen katseluvaihtoehtoina ovat:

 • Avaa tiliote omaan ikkunaan
  Tiliote aukeaa omaan ikkunaansa, josta voit tallentaa sen koneellesi Tiedosto -> Tallenna nimellä -toiminnolla (File -> Save as). Tallentamasi tiliotteen voit avata myöhemmin selaimessa (esimerkiksi Internet Explorer) komennolla Tiedosto -> Avaa (File -> Open) tai kaksoisklikkaamalla tallentamasi tiedoston nimeä tai ikonia.
 • Lataa tiedostona
  Lataa pelkät tiliotetapahtumat tiedostona ja Lataa tiliote tiedostona -linkit. Tiedot on tiedostossa aseteltu CSV- muotoon (comma-separated values, tekstitiedosto, jonka taulukkorakenteen eri kentät on eroteltu toisistaan pilkuilla ja rivinvaihdoilla).

  Jos käytössäsi on Excel tai automaattisesti tiedostomuodon tunnistava taulukkolaskentaohjelma, niin tiedot avautuvat ohjelman näytölle aseteltuna.

  Jos käytössäsi ei ole automaattisesti tiedosto muotoa tunnistavaa taulukkolaskenta ohjelmaa, sinulle avautuu näyttö, jolta voi Avata (Open) tai Tallentaa (Save) pelkät tiliotteen tapahtumat tiedostona omalle koneellesi.

  Voit avata tiedostot esimerkiksi Excelissä komennolla Tiedosto-> Avaa (File -> Open). Laita avattavan tiedoston tiedostotyypiksi Tekstitiedostot, niin saat listan tallettamistasi tiliotetiedoista. Jos avaat tiedoston klikkaamalla tiedoston kuvaketta/nimeä, eivät sarakkeet asetu oikeille kohdilleen.

  Lataa pelkät tiliotetapahtumat tiedostona ja Lataa tiliote tiedostona -linkeistä ladattavat tiedostot eivät ole kirjanpitokelpoisia tiliotteita, vaan sisältävät olennaiset tilitapahtuma- ja/tai saldotiedot.


 Tiliotteen muoto

Tiliote
Tiliotteen otsikkotiedoissa tapahtumien lukumäärä ja tiliotteen tapahtumat on juoksevasti numeroitu. Näin voidaan varmistaa, että tiliote sisältää kaikki tiliotekauden tapahtumat.

Koska saman päivän tapahtumat voivat esiintyä eri kausilta otetuilla tiliotteilla, kirjauspäivän tapahtumat on myös numeroitu juoksevasti. Samalla tapahtumalla on siis eri tiliotteissa aina sama kirjauspäivän tapahtumanumero.

Kirjauspäivää ja tapahtumanumeroa voidaan käyttää esim. kirjausviitteenä kirjanpidossa.

 Tiliotteet
2.4 Lopetetut tilit
2.4.1 Lopetetun tilin tositetiliote
Lopetetun tilin tositetiliote on samanlainen tiliote kuin voimassa-olevan tilin tositetiliote (ks. kohta 2.2 Tositetiliote).

Kassanhallintapalvelussa näkyvät vain ne lopetetut tilit, jotka ovat tilien ollessa voimassa näkyneet Kassanhallintapalvelussa.
2.4.2 Lopetetun tilin verkkotiliote
Lopetetun tilin verkkotiliote on samanlainen tiliote kuin voimassa-olevan tilin verkkotiliote (ks. kohta 2.3 Verkkotiliote).

Jos valitset verkkotiliotteen tietyltä aikaväliltä, voi alkupäivä olla aikaisintaan aiemmin valitsemasi säilytysajan alkamispäivä (esim. yksi kuukausi) ja loppupäivä viimeisintään tilin lopettamispäivä.

Kassanhallintapalvelussa näkyvät vain ne lopetetut tilit, jotka ovat tilien ollessa voimassa näkyneet Kassanhallintapalvelussa.
2.5 Saldoraportit
Tilien loppusaldoista voidaan muodostaa saldoraportti. Raportti voidaan tehdä miltä tahansa pankkipäivältä. Saldoraportit ovat haettavissa enintään vuoden ajalta

Saldoraportin valinta

 Saldoraportin valinta

Saldoraportin katselu

 Saldoraportti
3. Maksaminen
3.1 Saajan haku maksunsaajakansiosta
Saajan tilinumero ja nimi voidaan hakea maksunsaajakansiosta.

Maksunsaajakansiota käytetään antamalla syöttökenttään saajan nimi ja painamalla HAE -painiketta.

Jos syöttökenttään ei anneta mitään tietoa, haetaan aakkosjärjestyksessä 200 ensimmäistä saajaa luetteloon, jossa saajan nimi on linkkinä saajan tarkempiin tietoihin. Jos syöttökenttään annetaan merkkejä, haetaan luetteloon 200 ensimmäistä annetuilla merkeillä alkavaa saajaa.

Maksunsaajakansiosta valitaan saaja, avataan saajatiedot ja painetaan ruudun alaosassa olevaa MAKSUUN -painiketta. Maksunsaajan tiedot siirtyvät maksulomakkeelle ja voidaan siirtyä antamaan maksun tietoja eli summaa, eräpäivää, viestiä tai viitettä sekä muita tietoja. Tähän on ohjeet kohdassa 31

Jos saajaa ei löydy maksunsaajakansiosta, saaja voidaan lisätä rekisteriin maksamisen yhteydessä Lisää uusi saaja -linkillä.

3.2 Maksulomakkeen täyttäminen
Maksulomake täytetään vaihettain ja se ohjaa oikean maksun syntymiseen. Maksu voi olla euromääräinen maksu SEPA-alueelle, ulkomaanmaksu Sepa-alueen ulkopuolelle tai pikamaksu Suomessa toimivien pankkien tileille.

Ensimmäisessä vaiheessa voit valita maksunsaajan tiedot maksunsaajakansiosta tai antaa saajan tilinumeron, saajan pankin maan, valuutan ja mahdollisuuden maksaa maksu pikamaksuna.

Jos tilisiirtolomakkeessa on viivakoodi, voit täyttää maksun tiedot myös viivakoodin lukijan avulla.

Kun maksu menee Sepa-alueelle ja maksetaan euroina, niin riittää, että annat saajan tilinumeron ja valitset JATKA.

Ensimmäisen vaiheen tiedot

Saajan tilinumero
Maksu ohjataan perille saajan tilinumeron perusteella. Tilinumero syötetään kenttään, jos sitä ei ole haettu saajarekisteristä. Tilinumero voidaan syöttää pitkässä tai lyhyessä muodossa. Jos maksat Sepa- maksualueelle, niin anna tilinumero aina IBAN-muotoisena.
Saajan pankin maa
Kun maksu menee Sepa-alueelle, niin useimmissa tapauksissa pankin maa pystytään päättelemään tilinumerosta (IBAN) ja maata ei tarvitse valita. Jos kuitenkin palvelu ei löydä automaattisesti saajan pankin maata, saat ilmoituksen, jossa pyydetään valitsemaan saajan pankin maa. Jos maksu menee Sepa-alueen ulkopuolelle ja saajan tilinumero ei ole IBAN-muotoinen, valitse saajan pankin maa valikosta.
Valuutta
Kun maksat muussa valuutassa, kun euroissa, valitse maksun valuutta alasvetovalikossa. Tällöin maksusta tulee ulkomaanmaksu, vaikka se maksetaankin Sepa-alueelle. Palvelussa voi maksaa ulkomaanmaksun Sepa-alueen ulkopuolelle euroissa ja yleisimmissä vaihdettavissa valuutoissa. Palvelun valuutat löytyvät maksutoimeksiantolomakkeen valuutta-alasvetovalikosta.
Pikamaksu
Pikamaksu on tavallista maksua huomattavasti kalliimpi lisämaksullinen palvelu. Katso palvelumaksu pankkisi hinnastosta. Pikamaksu toiseen Suomessa toimivaan pankkiryhmään välitettäessä kirjataan saajan tilille välittömästi toimeksiannon toteutuksen jälkeen.
Ulkomaanmaksu
Kun maksat valuuttatililtä tai teet maksutoimeksiantoa ulkomaisen pankin tililtä, laita rasti tähän kohtaan ja pääset suoraan ulkomaanmaksulomakkeelle.
Lue viivakoodi -painike
Painikkeella päästään syöttökenttään, johon viivakoodi voidaan lukea tai virtuaaliviivakoodi liittää. Kentän täyttämisen jälkeen painetaan Jatka.
Tyhjennä -painike
Voit tyhjentää antamasi tiedot maksulomakkeelta.
Jatka -painike
JATKA -painikkeella siirrytään seuraavaan maksun vaiheeseen.

Toisen vaiheen tiedot:
Antamasi tietojen perusteella maksusta syntyy Sepa-maksu, ulkomaanmaksu tai pikamaksu.
 • Sepa-maksu
  Sepa-maksulle anna seuraavat tiedot.

  Saajan nimi (pakollinen)
  Saajan nimikenttä on pakollinen, vaikka maksu ohjataan perille pelkän tilinumeron perusteella. Saajan tili- ja nimitiedot voidaan hakea myös saajarekisteristä.

  Viitenumero (vaihtoehtoinen viestin kanssa)
  Viitteen voi syöttää yhteen kirjoitettuna tai välilyöntien avulla ryhmiteltynä.

  Viesti (vaihtoehtoinen viitteen kanssa)
  Jos viitettä ei käytetä, maksun saajalle on välitettävä vapaamuotoinen viesti. Viesti voi olla korkeintaan 140 merkkiä pitkä. Jos viestissä halutaan käyttää rivinvaihtoja, kirjoitetaan korkeintaan 35 merkkiä yhdelle riville. Viestissä voi olla korkeintaan neljä riviä.

  Maksajan tilinumero
  Veloitustiliksi voidaan valita maksukohtaisesti jokin arkiston tileistä. Maksajan nimeksi tulee automaattisesti tilinomistajan nimi.

  Lähetä heti jatkokäsittelyyn
  Valitsemalla Lähetä heti jatkokäsittelyyn maksu toteutetaan heti hyväksymisen jälkeen. Jos hyväksyjänä on toinen käyttäjä, asettaa maksun käsittelijä erääntymisajan myöhemmäksi, jotta hyväksyjä voi sen sellaisenaan hyväksyä.

  Jatkokäsittelypäivä ja klo
  Jatkokäsittelyaika ilmoittaa, milloin arkisto toteuttaa tapahtuman. Jatkokäsittelypäiväksi ja kellonajaksi tulee oletusarvona kuluva päivä ja kellonaika. Jatkokäsittelypäivää ja kellonaikaa voidaan muuttaa. Jos päivä tai kellonaika on tulevaisuudessa, maksu on arkistossa tilassa odottava (ODOT). Maksun toteutus saattaa vaatia aikaa (TSSA), jolloin toteutuneen (TOTE) tapahtuman erääntymisaika voi olla myöhäisempi kuin maksulle alun perin annettu toteutusaika.

  Jos hyväksymättömän maksun erääntymisaika on ohitettu, maksun hyväksyjälle huomautetaan ohituksesta. Jos toteutuspäivä on vanhentunut, maksu jää hyväksymättömäksi (HTÖN).

  Maksun määrä
  Maksun määrä annetaan euroina.

  Tallenna saaja maksansaajakansioon
  Valinnalla voit tallentaa saajan tiedot maksunsaajakansioon valmiiksi seuraavaa maksukertaa varten.

  Avaa maksun lisätiedot
  Valinnalla voit avata näkyviin maksun lisätietokentät, joita ovat:
  • Lopullinen saaja
   Anna tarvittaessa maksun saajan nimen lisäksi maksun tiedoissa välittyvä toinen saajan nimi. Esimerkiksi, kun annat saajan nimeksi rahoitusyhtiön nimen, niin tähän voit antaa maksun lopullisen saajan nimen, esim. kodinkoneliike.
  • Alkuperäinen maksaja
   Anna tarvittaessa maksulle toinen maksajan nimi, esim. maksaessasi omaa maksua käyttöoikeustililtä tai toisen henkilön maksua omalta tililtäsi.
  • Sisäinen tieto
   Maksuun voidaan liittää arkiston sisäinen tieto, joka selittää maksun aihetta tai yksilöi maksun. Tieto voi olla esim. "sähkö", "vuokra", viittaus johonkin projektiin, tiliöinti tms. Sisäistä tietoa voidaan käyttää mm. tapahtuman hakuehtona. Sisäinen tieto näkyy haluttaessa myös arkiston tapahtumista muodostetulla tiliotteella.

   Sisäinen tieto voidaan lisätä tai sitä voidaan muuttaa myös toteutettuun tapahtumaan.
  • Maksajan viite
   Laskulla on maksun Viite tai Viesti ja lisäksi voi olla valinnaisena Maksajan viite. Maksajan viite on valinnainen ja vapaamuotoinen tieto, enintään 35 merkkiä.
  • Maksajan tunniste
   Anna tarvittaessa maksajan tunniste, mikäli laskuttaja pyytää käyttämään tietoa maksettaessa. Voit antaa y-tunnuksen tai enintään 35 merkkiä vapaamuotoista tekstiä. Valitse ensin y-tunnus tai vapaa teksti ja anna tieto selitekenttään.


Talleta keskeneräisenä -painike
Maksu voidaan tallettaa keskeneräisenä esim. ilman toteutusaikaa. Keskeneräistä tapahtumaa voidaan myöhemmin käsitellä hakemalla keskeneräinen (KESK) ja valitsemalla MUUTA-painike. .

Jatka -painike
JATKA -painikkeella saadaan yhteenveto maksusta.


Maksun varmistus -näyttö

Maksun varmistus -näytössä on erilaisia painikkeita sen mukaan, millaiset ovat katsojan avaimen oikeudet.

HYVÄKSY -painikkeella maksu toteutetaan (valittu Maksa heti) tai maksu talletetaan arkistoon odottamaan erääntymisaikaa tilassa Odottava (ODOT).

TALLETA HYVÄKSYTTÄVÄKSI-painikkeella maksu talletetaan arkistoon tilassa Hyväksymätön (HTÖN)

MUUTA -painikkeella päästään muuttamaan maksun tietoja.

POISTA -painikkeella maksu poistetaan arkistosta.
3.3 SEPA-maksu
SEPA-maksu voi olla vain euromääräinen.
SEPA-maksussa saajan tilinumero on annettava IBAN-muodossa ja BIC-osoite silloin, kun palvelu sitä erikseen pyytää.

SEPA-maksuja voi lähettää kaikkiin EU- ja ETA-maihin sekä Sveitsiin:
 • Alankomaat (NL)
 • Belgia (BE)
 • Bulgaria (BG)
 • Espanja (ES)
 • Gibraltar (GI)
 • Guadeloupe (GP)
 • Irlanti (IE)
 • Islanti (IS)
 • Iso-Britannia (GB)
 • Italia (IT)
 • Itävalta (AT)
 • Kreikka (GR)
 • Kypros (CY)
 • Latvia (LV)
 • Liechtenstein (LI)
 • Liettua (LT)
 • Luxembourg (LU)
 • Malta (MT)
 • Martinique (MQ)
 • Monaco (MC)
 • Norja (NO)
 • Portugali (PT)
 • Puola (PL)
 • Ranska (FR)
 • Ranskan Guinea (GF)
 • Reunion (RE)
 • Romania (RO)
 • Ruotsi (SE)
 • Saksa (DE)
 • Slovakia (SK)
 • Slovenia (SI)
 • Sveitsi (CH)
 • Tanska (DK)
 • Tsekki (CZ)
 • Unkari (HU)
 • Viro (EE)
SEPA-maksun käsittelyn periaatteet Kassanhallintapalvelussa:
 • Maksun välitys saajan pankille tapahtuu IBAN-tilinumeron ja BIC-osoitteen perusteella. Palvelu täydentää maksulle BIC-osoitteen IBAN-tilinumeron perusteella.
 • OP Ryhmän sisäinen SEPA-maksu veloitetaan ja hyvitetään saajan tilille heti.
 • OP Ryhmän ulkopuolelle maksettava SEPA-maksu veloitetaan tililtä heti ja hyvitetään saajalle seuraavien ehtojen mukaan:
  Euromaksualueella välitettävien euromaksujen yleiset ehdot
  OP Ryhmän maksuliikepalveluiden yleisten ehtojen mukaisesti
 • Tutustu ehtoihin. Maksut voidaan tallettaa Kassanhallintapalveluun keskeneräisenä, hyväksyttäväksi tai odottamaan lähetyshetkeä pankin järjestelmiin.


Saajan haku Maksunsaajakansiosta
Maksujen saajien tiedot kannattaa tallentaa saajakansioon, josta ne voidaan helposti poimia maksupohjalle.

Saajan tilinumero, nimi ja osoite voidaan hakea maksunsaajakansiosta.

Maksunsaajakansiosta valitaan saaja, avataan saajatiedot ja painetaan ruudun alaosassa olevaa MAKSUUN -painiketta.

Maksunsaajakansiota käytetään antamalla syöttökenttään saajan nimi ja painamalla HAE -painiketta. Jos syöttökenttään ei anneta mitään tietoa, haetaan aakkosjärjestyksessä 200 ensimmäistä saajaa luetteloon, jossa saajan nimi on linkkinä saajan tarkempiin tietoihin.
Jos syöttökenttään annetaan merkkejä, haetaan luetteloon 200 ensimmäistä annetuilla merkeillä alkavaa saajaa.

Jos saajaa ei löydy maksunsaajakansiosta, saaja voidaan lisätä rekisteriin maksamisen yhteydessä Lisää uusi saaja -linkillä. SEPA-maksun saajan tietoihin voidaan syöttää esim. BIC-osoite, saajan osoitetiedot, maksajan nimi ym. Saajan kopiointi SEPA-maksun syöttöpohjalle edellyttää, että saajan pankkiyhteytenä on IBAN-tilinumero.

Saajan tilinumero aina IBAN-muotoisena.
IBAN annetaan Saajan tilinumero -kenttään katkeamattomana sarjana jättäen edestä pois sana IBAN. IBAN on aina vähintään neljä merkkiä pidempi kuin kyseisen maan perusmuotoinen tilinumero. IBANin pituus on aina tietyn maan sisällä sama.

Kulut
SEPA-maksun kulut ovat aina SHA eli maksun maksaja maksaa oman pankkinsa kulut.
3.3.1 Lainan maksu
Lainan maksu toteutetaan tavallisen maksun tapaan (saajan tilinumeroon lainan numero, saajan nimeen pankin nimi ja maksun määräksi laskutettu määrä). Maksun hyväksymisen jälkeen tulee ilmoitus Lähetetty toteutettavaksi ja maksun tilana on Toteutuksessa. Maksu veloitetaan tililtä saman päivän kuluessa. Maksun tilaksi tulee Toteutettu toteutuspäivää seuraavana päivänä, kun käyttäjä päivittää arkiston tiedot.
3.4 Pikamaksu
Pikamaksu on kotimaan maksu, joka myös toiseen pankkiryhmään välitettäessä kirjataan saajan tilille välittömästi toimeksiannon toteutuksen jälkeen. Pikamaksu on tavallista kotimaan maksua kalliimpi.
HUOM!!! Ennen pikamaksun maksamista tarkista palvelumaksu oman pankkisi hinnastosta.

Pikamaksun maksutiedot annetaan ja maksu hyväksytään, talletetaan, muutetaan tai poistetaan samalla tavalla kuin tavallinen kotimaan maksu.

Erääntymisaikaa asetettaessa on otettava huomioon, että pikamaksuja voidaan välittää toiseen pankkiryhmään vain pankkipäivinä klo 8:15 - 16:55. Jos erääntymisaika ei ole em. rajoitusten puitteissa, annetaan virheilmoitus ja pyydetään muuttamaan tietoja.

Mikäli pikamaksun tarkistamisen ja hyväksymisen jälkeen näyttöön ilmestyy virheilmoitus ja maksun tilaksi tulee Epäselvä, on syytä ottaa yhteyttä Maksuliikepalveluiden selvittelyyn, puh. 0100 05111. Epäselvä-tila saattaa ilmetä tilanteessa, jossa osuuspankki ei ole vastaanottanut vahvistusta toisesta rahalaitoksesta.

Pikamaksussa on samat tietokentät kuin Sepa-maksussa pois lukien maksun lisätiedot.
3.5 Ulkomaanmaksu
Ulkomaanmaksuna maksetaan SEPA-alueen ulkopuolelle maksettavat maksut sekä maksut, jotka eivät ole euromääräisiä. Ulkomaanmaksujen maksamiseen tarvitaan enemmän tietoja kuin kotimaanmaksuihin.

Ulkomaanmaksun käsittelyn periaatteet:
 • Maksun reititys saajan pankille tapahtuu ensisijaisesti BIC(SWIFT)-osoitteen tai clearing-koodin perusteella
 • Jos BIC-osoitetta tai clearing-koodia ei ole tiedossa, täytetään saajan pankin nimi- ja osoitetiedot erillisellä näytöllä ja näiden tietojen perusteella maksu ohjataan saajalle
 • Kun ulkomaanmaksu hyväksytään pankkipäivänä 07.30 - 15.55. välisenä aikana, maksu veloitetaan tililtä saman päivän aikana. Jos maksuja tehdään muuna aikana, asetetaan jatkokäsittelyaika tulevalle pankkipäivälle.
 • Maksut voidaan tallettaa palveluun joko keskeneräisenä, hyväksyttäväksi tai odottamaan lähetyshetkeä pankin järjestelmiin.
 • Jos maksu on muussa rahayksikössä kuin euroissa, esim. USD, maksun ohjeellinen kurssi ja vasta-arvo esitetään vahvistusnäytöllä. Tiliveloitus ja kurssi saattavat poiketa ohjeellisista arvoista.

Maksunäytöllä löydät kenttäkohtaisia opasteita napauttamalla kentän kohdalla olevaa kysymysmerkkiä. Kysymysmerkit johtavat kuhunkin kenttäkohtaiseen opastukseen maksutoimeksiannon täyttämisestä.

Ulkomaanmaksujen saajien tiedot kannattaa tallentaa saajakansioon, josta ne voidaan helposti poimia maksupohjalle.Saajan haku Maksunsaajakansiosta
Saajan tilinumero, nimi ja osoite voidaan hakea maksunsaajakansiosta.

Maksunsaajakansiosta valitaan saaja, avataan saajatiedot ja painetaan ruudun alaosassa olevaa ULKOMAANMAKSUUN -painiketta.

Maksunsaajakansiota käytetään antamalla syöttökenttään saajan nimi ja painamalla HAE -painiketta. Jos syöttökenttään ei anneta mitään tietoa, haetaan aakkosjärjestyksessä 200 ensimmäistä saajaa luetteloon, jossa saajan nimi on linkkinä saajan tarkempiin tietoihin.

Jos syöttökenttään annetaan merkkejä, haetaan luetteloon 200 ensimmäistä annetuilla merkeillä alkavaa saajaa.

Jos saajaa ei löydy maksunsaajakansiosta, saaja voidaan lisätä rekisteriin maksamisen yhteydessä Lisää uusi saaja -linkillä. Ulkomaanmaksun saajan tietoihin voidaan syöttää esim. BIC(SWIFT)-osoite, saajan osoitetiedot, maksajan nimi ym.

Saajan tietojen syöttäminen

Saajan tilinumero
Tilinumero kannattaa syöttää kansainvälisessä IBAN-muodossa aina, kun on mahdollista.

IBANin käyttö edistää maksujen automaattista käsittelyä. IBAN annetaan Saajan tilinumero -kenttään katkeamattomana sarjana jättäen edestä pois sana IBAN.

Perusmuotoinen tilinumero:
Jos saajan IBAN-tilinumero ei ole tiedossa, syötetään Saajan tilinumero -kenttään sen saajan perusmuotoinen tilinumero, jolle maksu maksetaan. Huomaa, että maksun saajan IBAN-tilinumeron käyttö yhdessä saajan pankin BIC(SWIFT)-osoitteen kanssa on pakollista EU/ETA-maihin menevissä euromääräisissä maksu- ja pikamääräyksissä. Tilinumerokenttään ei saa syöttää tekstiä, esim. ACC, Account, Konto, vaan aina pelkät numerot yhtämittaisena katkeamattomana sarjana ilman kautta- tai väliviivoja, esim. 12345678901234567890123. Joissakin maissa tilinumero voi sisältää myös kirjaimia (esim. GB, IE, MT, IT, BG). Risuaitojen (#) tai muiden erikoismerkkien (&,%,.,$) käyttö on kiellettyä.

Huom! Ulkomaanmaksulomakkeella saajan tilinumeroa ei voi muuttaa. Muutos on tehtävä maksun ensimmäisessä vaiheessa ennen kuin maksutavaksi määräytyy ulkomaanmaksu tai saajatiedoissaSaajan nimi ja osoite
Saajan nimi ja osoite ovat pakollisia tietoja. Kenttään syötetään saajan mahdollisimman tarkat tiedot, eli nimi, lähiosoite, kaupunki, postinumero (osavaltio) ja maa. Kirjoita alkuperäkielellä aloittaen aina ensimmäisen rivin alusta. Rivejä on käytössä neljä, joista kolme on vähintään täytettävä. Kullekin riville mahtuu enimmillään 35 merkkiä. Irlantiin menevissä maksuissa on oltava aina saajan täydellinen nimi ja osoite.

Saajan pankin BIC-osoite (SWIFT)
Saajan pankin tunnisteena kannattaa aina käyttää BIC -osoitetta, joka yksilöi saajan pankin automaattisesti. Maksu välitetään aina ensisijaisesti BIC- tai Clearing -osoitteen perusteella.


Saajan pankin Clearing-koodi (SC jne.)
Maksu välitetään aina ensisijaisesti antamasi BIC(SWIFT)-osoitteen tai Clearing-koodin perusteella. Palvelu antaa saajan pankin täydelliset tiedot BIC(SWIFT)/Clearing-koodin perusteella maksun vahvistussivulle. Jos BIC(SWIFT)- tai Clearing-koodia ei ole lainkaan syötetty, palvelu tarjoaa erillisen syöttöruudun pankin nimi- ja osoitetietoja varten ja maksu ohjataan näiden tietojen perusteella.

Joissakin maissa on käytössä oman maan pankit ja konttorit yksiloivä clearing-koodi. Sitä voi käyttää toissijaisena saajan pankin tunnisteena, jos BIC(SWIFT)-osoitetta ei ole tiedossa. Clearing-koodi syötetään aina kahdella kauttaviivalla varustettu (esim. //AT12345).

Jos maksun vahvistusnäytölle koodin perusteella tulostuva saajan pankin selväkielinen nimi poikkeaa syötetyistä tiedoista, on palattava takaisin maksun tallennusruudulle ja korjattava tiedot. Jos Clearing-koodilla tulee edelleen väärä pankin nimi, kannattaa tyhjentää tallennusruutu, painaa JATKA-painiketta ja täyttää pankin nimi- ja osoitetiedot erillisessä näytössä.

Clearing-koodeja on seuraavissa palveluun kuuluvissa maissa:
 • Australia, 6-numeroinen clearing-koodi muotoa //AU123456.
 • Etelä-Afrikka, 6-numeroinen clearing-koodi muotoa //ZA123456.
 • Hongkong, 6-numeroinen clearing-koodi muotoa //HK123456.
 • Iso-Britannia, 6-numeroinen Sort (Sorting) Code, josta voi tunnistaa pankin ja konttorin. Tämä SC-numero on muotoa //SC123456.
 • Kanada, 9-numeroinen ns. Canadian Code -numero (Canadian Payments Association Payment Routing Number), joka on muotoa //CC123456789. Mikäli laskusta löytyy vain 8-numeroinen CC-numero, lisätään sen eteen nolla: //CC012345678.
 • Sveitsi, ns. Swiss Clearing Code, joka voi olla 3-6 numeroa pitkä. Tämä ns. saajan pankin SW-numero on muotoa //SW123(45)
 • USA, 9-numeroinen ns. ABA-numero (Fedwire, Routing Number, Transit number), joka yksilöi pankin ja konttorin. Tämä FW-numero on muotoa //FW123456789.
 • Uusi-Seelanti, 6-numeroinen clearing-koodi muotoa //NZ123456.


Maksun vahvistussivulle Clearing-koodin perusteella haettu pankin selväkielinen nimi tulee tarkistaa huolellisesti. Nimeä voi verrata laskun tietoihin ja muuttaa tarvittaessa.

Viesti saajalle
Viesti maksun saajalle on pakollinen kenttä. Kenttään syötetään saajalle tarkoitetut viestit saajan maan kielellä tai englanniksi. Skandinaavisia ja erikoismerkkejä (å,Å,ö,Ö,ä,Ä,@,$, %, jne.) tulisi välttää. Viesti voi olla myös laskun numero, viite jne. Käytettävissä on enintään neljä riviä ja 35 merkkiä riviä kohti. Euromerkki ei ole teknisissä laitteissa standardoitu, joten maksuissa suositellaan joko E-kirjaimen tai sanan 'euro' käyttöä.

Maksajan tilinumero
Veloitustiliksi voidaan valita maksukohtaisesti jokin arkiston tileistä.

Kun maksajantili on OP-pohjolaryhmän pankin eurotili tai valuuttatili maksutoimeksiannosta syntyy hyväksyttäessä maksu.

Kun maksajan tilinumero on ulkomaisen pankin tilinumero, maksutoimeksianto välitetään ulkomaiseen tilinomistajapankkiin, joka toteuttaa maksun. Palvelu pohjautuu SWIFTin MT101-sanomaan ja vaatii aina kahdenkeskisen sopimuksen ulkomaisen pankin ja OP Yrityspankin välille.

Ulkomaiselta tililtä tehtyjä toimeksiantoja voi katsella Tilitapahtumien haku -toiminnolla.

Ulkomaanmaksu

Maksajan nimi ja osoite
Maksajan nimenä on tilinomistajan nimi. Maksussa olevaa nimeä ja osoitetta ei voi muuttaa. Saajarekisteriin voidaan myös muuttaa maksajan nimi saajakohtaisesti.

Lähetä heti jatkokäsittelyyn
Valitsemalla Lähetä heti jatkokäsittelyyn lähetät maksun pankin järjestelmiin toteutettavaksi heti hyväksymisen jälkeen. Tätä vaihtoehtoa voi käyttää vain pankkipäivinä klo 07.30 - 15.30.

Jatkokäsittelypäivä ja klo
Jatkokäsittelypäivä ja kellonaika ilmoittaa, milloin arkisto lähettää tapahtuman pankin järjestelmään toteutettavaksi. Jatkokäsittelypäiväksi ja kellonajaksi tulee oletusarvona kuluva päivä ja kellonaika. Jatkokäsittelypäivää ja kellonaikaa voidaan asettaa myöhempään ajankohtaan. Näin tuleekin aina menetellä, kun maksua tehdään palvelussa jatkokäsittelyajan ulkopuolella, esim. illalla. Silloin jatkokäsittelyajaksi on asettava seuraava mahdollinen aika jatkokäsittelyajan puitteissa.

Jos päivä tai kellonaika on tulevaisuudessa, maksu on arkistossa tilassa odottava (ODOT). Kun maksu lähetetään heti jatkokäsittelyyn, saattaa maksun toteutus kuitenkin vaatia aikaa, jolloin maksu on Toteutuksessa -tilassa (TSSA). Silloin toteutuneen (TOTE) tapahtuman toteutusaika voi olla myöhäisempi kuin maksulle alun perin annettu toteutusaika. Kun tapahtuma jää Toteutuksessa -tilaan, muuttuu sen tila toteutuneeksi vasta Tilikansiot -näytöllä tehdyn saldojen päivityksen jälkeen. Ulkomaanmaksun eräpäivä voidaan asettaa jopa vuoden eteenpäin, ja silloin maksu jää hyväksymisen jälkeen Odottava -tilaan.

Jos hyväksymättömän maksun erääntymisaika on ohitettu, voi maksun hyväksyjä edelleen hyväksyä maksun, mutta hänelle huomautetaan maksun erääntymisestä. Jos jatkokäsittelypäivä on vanhentunut, maksu jää hyväksymättömäksi (HTÖN). Silloin maksu on käsiteltävä uudelleen ja muutettava jatkokäsittelypäivää. Hyväksymätön maksu voidaan myös poistaa.

Maksun vahvistussivulla esitetään ohjeellinen kurssi ja vasta-arvo. Todellinen tiliveloitus saattaa poiketa esitetystä vasta-arvosta.

Maksutapa
Maksutavaksi voit valita alasvetovalikosta maksumääräyksen, pikamääräyksen tai tilisiirron. Maksutavat eroavat toisistaan maksun välityksen nopeudessa.

Ulkomainen maksumääräys vastaa kotimaista tilisiirtoa. Se on joustava, nopea ja turvallinen maksutapa silloin, kun osapuolet tuntevat toisensa eikä maariskiä ole ja maksun välityksessä on käytetty saajan täydellisiä pankkiyhteystietoja. Tavallinen maksumääräys on normaalisti perillä saajalla 3-4 päivän kuluttua veloituksesta.

Pikamääräys on normaalia maksumääräystä kalliimpi, mutta myös nopeampi maksutapa kansainvälisessä maksuliikenteessä. Pikamääräys on perillä saajalla normaalisti aikaisintaan 2 pankkipäivän kuluttua veloituksesta. Lopullinen perillemenoaika riippuu saajapankin ja välittävien pankkien toiminnasta, josta maksajan pankki ei vastaa.

Ulkomaanmaksutoiminnolla on mahdollista tehdä yrityksen sisäisiä tilisiirtoja eurotililtä yrityksen valuuttatilille Op-ryhmässä. Tilisiirto tehdään vastaanottavan tilin valuutassa, esim. yrityksen eurotililtä voidaan siirtää omalle USD-valuuttatilille vain dollareita (USD).

Maksun määrä ja valuutta
Maksun määrä annetaan halutussa valuutassa. Jos yksittäinen maksumääräys tai pikamääräys on vasta-arvoltaan yli 50.000 euroa, kannattaa tehdä valuuttakauppa ja antaa valuuttakaupan yhteydessä saatu kurssiviite alla olevaan kenttään.

Maksun ohjeellinen kurssi ja vasta-arvo esitetään maksun vahvistussivulla. Lopullinen tiliveloituksen määrä saattaa erota ohjeellisesta vasta-arvosta.

Palvelun valuutat
Palvelussa voi maksaa ulkomaanmaksun euroissa ja yleisimmissä vaihdettavissa valuutoissa. Palvelun valuutat löytyvät maksutoimeksiantolomakkeen valuutta-alasvetovalikosta.

Kurssiviite
Kenttään annettaan valuuttakaupan viite.

Kulut
Maksun maksaja maksaa oman pankkinsa kulut (SHAR)
Maksun maksajan maksaa kaikki kulut (DEBT)
Maksun saaja maksaa kaikki kulut (CRED)

Palvelussa käytetään tapahtumakohtaisia veloituksia. Ulkomaanmaksut eivät sisälly Kassanhallintapalvelun kuukausihintaan tai yksikköhintoihin. Maksuista veloitettavat tapahtumakohtaiset palvelumaksut selviävät tilipankkisi hinnastosta.

Maksun maksaja maksaa kaikki kulut (DEBT)-valinta saattaa johtaa palveluhinnaston mukaiseen lisäveloitukseen jälkikäteen tililtäsi, mikäli ulkomainen pankki perii lisäkuluja. Lehtitilaukset, matkamaksut yms. ovat tyypillisesti maksuja, jotka saaja voi vaatia maksettavan täysimääräisenä.

Sisäinen tieto
Maksuun voidaan liittää arkiston sisäinen tieto, joka selittää maksun aihetta tai yksilöi maksun. Tieto voi olla esim. "sähkö", "vuokra", viittaus johonkin projektiin, tiliöinti tms. Sisäistä tietoa voidaan käyttää mm. tapahtuman hakuehtona. Sisäinen tieto näkyy haluttaessa myös arkiston tapahtumista muodostetulla tiliotteella.
Sisäinen tieto voidaan lisätä tai sitä voidaan muuttaa myös toteutettuun tapahtumaan.

Talleta keskeneräisenä -painike
Maksu voidaan tallettaa keskeneräisenä esim. ilman määrää tai toteutusaikaa. Keskeneräistä tapahtumaa voidaan myöhemmin käsitellä hakemalla keskeneräinen (KESK) ja valitsemalla MUUTA-painike.

Jatka -painike
JATKA -painikkeella saadaan yhteenveto maksusta Ulkomaanmaksun varmistus -näytöllä.

Ulkomaanmaksun varmistus -näyttö
Ulkomaanmaksun varmistus -näytössä on erilaisia painikkeita sen mukaan, millaiset ovat katsojan avaimen oikeudet.

HYVÄKSY -painikkeella maksu toteutetaan (valittu Maksa heti tai maksu talletetaan arkistoon odottamaan lähetysaikaa tilassa Odottava (ODOT)

TALLETA HYVÄKSYTTÄVÄKSI-painikkeella maksu talletetaan arkistoon tilassa Hyväksymätön (HTÖN). Hyväksymättömän maksun voi käydä hyväksymässä sellainen käyttäjä, jolla on hyväksymisoikeus.

MUUTA -painikkeella päästään muuttamaan maksun tietoja.

Pankin yhteystiedot

Pankin yhteystiedot

Pankin nimi ja osoite
Maksut välitetään aina ensisijaisesti antamasi SWIFT- tai Clearing-koodin perusteella. Palvelu antaa saajan pankin täydelliset tiedot SWIFT/Clearing-koodin perusteella maksun vahvistussivulle.

Jos SWIFT tai Clearing-koodia ei ole annettu, avataan yllä esitetty tallennusruutu, johon annetaan pankin nimi- ja osoitetiedot. Maksu ohjataan näiden tietojen perusteella saajalle.

Täydennä tiedot; saajan pankin nimi, katuosoite, kaupunki, postinumero (osavaltio) ja maa. Syöttötilaa on maksimissaan neljä riviä ja 35 merkkiä riviä kohti.

Saajan pankin maa
Valitse saajan pankin maa alasvetovalikosta. Ole huolellinen, sillä monilla pankeilla on konttoreita useissa maissa.
3.6 SWIFT-shekki
Silloin kun saajan pankkiyhteys ei ole tiedossa, voidaan maksutapana käyttää SWIFT-shekkiä. SWIFT-shekillä voi maksaa kaikkialle maailmaan tärkeimpien shekkejä suosivien maiden valuutoissa. HUOM! SWIFT-shekillä ei voi maksaa Ranskaan eikä Espanjaan.

SWIFT-shekkimaksuun ei voida antaa saajan tilinumeroa, saajan pankin SWIFT (BIC) -koodia tai saajan pankin clearing-koodia.

Saajan nimi ja osoite

Edellytyksenä SWIFT-shekin lähettämiselle on , että saajan postiosoite on ehdottoman tarkka. Kaikki neljä riviä ovat pakollisia tietoja. Täytä saajan nimi, osoite, osavaltio ja maa.

Viesti saajalle

Viesti saajalle on pakollinen tieto.

Valuutta

SWIFT-shekin valuutta valitaan alasvetovalikosta.
3.7 Maksun hyväksyminen
Valintapalkin Maksun hyväksyminen vie tapahtuman valintaehtoihin, joissa tilan oletusarvona on hyväksymätön. Hakuehtoja voi tarpeen mukaan täydentää.

Haun tulokset näkyvät luettelona samalla tavalla kuin muissakin tapahtumahauissa. Luettelossa on vain ne hyväksymättömät tapahtumat, joiden hyväksymiseen käytetyllä avaimella on oikeus.

Tapahtumaluettelossa tapahtuman rahamäärä on linkki, jolla saadaan yksittäisen tapahtuman tiedot . Tapahtuman tiedot -sivulla on HYVÄKSY -painike, jolla hyväksyminen suoritetaan.

Hyväksyjän avaimen oikeuksista riippuen näytöllä saattaa olla myös MUUTA ja POISTA -painikkeet.
3.8 Tilisiirto omien tilien välillä
Omien tilien välisiä siirtoja voidaan tehdä eurotileillä ja valuuttatileillä. Saajan ja maksajan tilin pitää olla keskenään samaa valuuttaa. Summa annetaan aina tilivaluuttana.

Tilisiirto-ruudulla saajan ja maksajan nimen oletusarvona näkyy Kassanhallintapalvelussa oleva Arkiston nimi, joka myös välittyy tapahtumien tietoihin kyselyissä ja tiliotteella.
Saajan ja maksajan nimen voi muuttaa, jolloin käyttäjän antama maksajan nimi näkyy saajalle ja käyttäjän antama saajan nimi näkyy maksajalle tilitapahtumissa.

Tilinumeroiden yhteydessä näkyy tilin tiedoissa oleva tilinomistajan nimi.

Viitenumero ja viesti ovat vapaaehtoisia tietoja.
4. Maksunsaajakansio

Maksunsaajakansioon voidaan tallettaa maksun saajien tiedot niin, että niitä voidaan käyttää maksamisessa.

Maksamisessa käytettävät tiedot ovat saajan tilinumero, saajan nimi sekä ko. saajalle maksettaessa oletusarvona käytettävä maksajan nimi.

Saajan tarkemmat tiedot ovat yhteystietoja, joita voidaan käyttää esim. laskuja selvitettäessä.

Maksunsaajakansiota käytetään antamalla syöttökenttään saajan nimi ja painamalla HAE -painiketta. Hakua voi tarkentaa valitsemalla joko kotimaanmaksun tai ulkomaanmaksun saajat.

Jos syöttökenttään ei anneta mitään tietoa, haetaan aakkosjärjestyksessä 200 ensimmäistä saajaa luetteloon, jossa saajan nimi on linkkinä saajan täydellisiin tietoihin.Jos syöttökenttään annetaan vain osa saajan nimestä, haetaan luetteloon 200 ensimmäistä annetuilla kirjaimilla alkavaa saajaa.

Saajan tiedot -näytöstä päästään alareunan MAKSUUN niin, että saajatiedot siirtyvät maksupohjaan.

LISÄÄ SEPA-MAKSUN / ULKOMAANMAKSUN SAAJA -painikkeella voidaan lisätä uusi saaja maksunsaajarekisteriin. Kun saajan tiedot on täytetty, talletetaan tiedot saajarekisteriin TALLENNA -painikkeella. Ulkomaanmaksujen saajien tiedot syötetään erikseen, sillä maksuun tarvitaan enemmän tietoja.
5. Arkiston hallinta
5.1 Perustiedot
Arkiston perustiedot ovat arkiston tunniste, arkiston nimi, säilytysaika, arkiston perustamispäivä ja arkiston tila. Arkiston tunnusta ja perustamisaikaa ei voi muuttaa.Arkiston tunniste
Arkiston tunniste muodostuu asiakastunnuksesta (Y-tunnus tai Hetu) ja tarkenteesta. Tarkenteen avulla esim. yrityksen eri yksiköille voi olla oma arkisto.

Arkiston nimi
Arkiston nimi on vapaasti valittavissa ja muutettavissa. Oletuksena arkiston nimenä käytetään pankin tilijärjestelmästä saatua asiakkaan tai yrityksen nimeä. Arkiston nimi on oletusarvona maksajan nimenä lähtevissä maksuissa.

Tapahtumien säilytysaika
Säilytysaika valitaan väliltä 1-24 kk kokonaisina kuukausina.

Tapahtumien haku tai tiliotteiden luonti kohdistuu vain arkistossa säilytettäviin tapahtumiin.

Arkiston tila
Arkiston tila voi olla Käytössä tai Estetty.

Estetty -tilassa palveluun voi kirjautua vain avaimilla, joilla on oikeus arkiston perustietoihin. Arkistossa odottavat tapahtumat kuitenkin suoritetaan.

Poista-painike
Poista-painikkeella voi poistaa koko arkiston, jos arkisto on ensin asetettu Estetty -tilaan. Poistetun arkiston tapahtumat, avaimet, avaimien käyttöoikeudet ja saajatiedot poistetaan. Sopimus ja pääavain jäävät voimaan, joten pääavaimella voi perustaa uuden arkiston. Uuden arkiston tunnuksen tarkenne ei voi olla sama kuin lopetetussa arkistossa.

Muuta-painike
Tietojen uusien arvojen antamisen jälkeen painetaan MUUTA -painiketta, jonka jälkeen näytölle tulee vahvistusnäyttö. Vahvistusnäytöltä päästään takaisin perustietonäytölle MUUTA TIETOJA -painikkeella. HYVÄKSY -painikkeella uudet arvot otetaan käyttöön.
5.2 Kansiot
Kansiot -toiminnolla päästään Arkiston kansiot -näytölle, jolla näytetään kaikki arkistossa käytössä olevat kansiot.

Arkiston hallinta -kansio ja Maksunsaajakansio ovat aina arkiston käytössä.

LISÄÄ TILIKANSIO -painikkeella voi nähdä kaikki arkistoon lisättävissä olevat tilit. Tilin liittäminen tapahtuu vallitsemalla tililuettelosta haluttu tili.

Tilikansiota perustettaessa kansiolle annetaan nimi, joka toimii arkiston kansiot -näytöllä linkkinä kansion nimi- ja tilatietoihin.

Tilit näytetään tilassa Ei käytössä. Jos tila muutetaan Käytössä -tilaksi, arkistoon perustetaan ao. tilille kansio, joka näkyy sekä Arkiston hallinnan Kansiot että Tilikansiot -näytössä. Tilikansiot -näytössä kansiot esitetään perustamisjärjestyksessä uusimmasta vanhimpaan.

Kansion tiedot -näyttö
Arkiston kansio -näytöllä kansion nimi on linkki, jolla päästään Kansion tiedot -näytölle. Tilikansion nimeä voidaan muuttaa. Jos tilikansio palautetaan Ei käytössä -tilaan, kansio ja sen tapahtumat poistetaan arkistosta varoajan jälkeen. Tapahtumista ei laskuteta poistokauden jälkeen.

Tilikansio voidaan myös muuttaa Estetty -tilaan, jolloin kansio ja sen tapahtumat säilyvät arkistossa, mutta kansioon ei voi tehdä uusia tapahtumia. Kansiossa olevat odottavat tapahtumat toteutetaan.
5.3 Avaimet
Avaimet -näytöllä on luettelo arkiston avaimista. Avaimen nimi on linkki, jolla päästään katsomaan ja muuttamaan avaimen perustietoja ja oikeuksia. Pääavaimen oikeuksia ei voi muuttaa.

Avaimen perustiedot ja oikeudet -näytön alalaidassa on painikkeet, joilla pääsee muuttamaan avaimen perustietoja ja oikeuksia sekä selaamaan Avaimen tapahtumia.

Avaimen perustiedot ja oikeudet-näytöllä näytetään myös lopetetut tilit. Kassanhallintapalvelussa näkyvät vain ne lopetetut tilit, jotka ovat tilien ollessa voimassa näkyneet Kassanhallintapalvelussa. Lopetetuista tileistä tilinumeron perässä teksti "Lopetettu pp.kk.vvvv (lopetuspäivä)"

MUUTA PERUSTIEDOT -painikkeella pääsee vaihtamaan arkistossa luodun avaimen salasana ja avainlukulista. Vaihto onnistuu vain avaimilla, joille on annettu Luonti/liitos -oikeus.

HUOM! Avaimen käyttäjä voi aina itse vaihtaa avaimensa salasanan, avainlukulistan ja tilan näytön ylälaidassa olevan KÄYTÖN HALLINTA - toiminnon kautta.


AVAIMEN TAPAHTUMAT -painikkeella pääsee katsomaan Avaimen luonti/liitos- ja oikeuksien muutostapahtumia. Halutut tapahtumat valitaan antamalla valintaehdot.


Avaimen luonti

LUO AVAIN -painikkeella pääsee Avaimen luonti -näytölle, jossa voidaan luoda kansioon uusi avain. Uuden avaimen luontiin tarvitaan avainlukulista, joita on saatavissa Osuuspankkien palvelupisteistä.


Avaimen nimi
Avaimen nimeksi voidaan antaa mikä tahansa avainta kuvaava nimi esim. henkilön nimi, kassanhoitaja, avain 1 jne. HUOM! Arkisto hyväksyy kahdelle eri avaimelle saman nimen.

Asiointikieli
Avaimeen liitetty asiointikieli on suomi.
Avainlukulistan numero ja listan ensimmäinen numero
Avaimen luonnin yhteydessä avaimeen liitetään avainlukulista, joka on saatu Osuuspankkiryhmän palvelupisteestä.

Huom! Avaimen luonnin yhteydessä avaimelle luodaan myös käyttäjätunnus ja salasana. Näyttö, jossa nämä tiedot on kerrottu, kannattaa tulostaa tai kirjoittaa muistiin, koska salasanaa ei enää tämän jälkeen näytetä.

Avaimen haltijatiedot
Tietoihin voidaan antaa avaimeen liittyviä lisätietoja esim. kenen halussa avain on.
Avaimen liittäminen

LIITÄ AVAIN -painikkeella päästään Avaimen liittäminen -näytölle. Sen avulla voidaan arkiston käyttö mahdollistaa toisessa arkistossa tai Osuuspankin Internet-palvelussa annetulla avaimella.

Jos liitettävä avain on luotu toisessa arkistossa, tarvitaan avaimen tunniste ja sen arkiston tunniste, jossa avain on luotu. Tiedot saadaan avaimen haltijalta.

Jos avain on saatu osuuspankista Internet-palvelun käyttöön, tarvitaan liitettävän avaimen sopimusnumero ja sopimuksen asiakastunnus. Tiedot saadaan liitettävän avaimen haltijalta, joka voi tarvittaessa kysyä ao. tiedot osuuspankistaan.Avaimen nimi
Avaimen nimeksi voidaan antaa mikä tahansa avainta kuvaava nimi esim. henkilön nimi, kassanhoitaja, avain 1 jne.

Avaimen tunniste
Avaimen tunniste on numerosarja, joka on saatu avaimen luonnin yhteydessä. Liitettävä avain on luotu toisessa arkistossa.

Jos liitettävä avain on käytössä Osuuspankin Internet-palvelussa, avaimen tunniste on ko. sopimuksen sopimusnumero.

Arkiston tunniste
Arkiston tunniste on sen arkiston tunniste, jossa alkuperäinen avain on luotu ks. myös LUO AVAIN -painike.

Jos avain on osuuspankin Internet-palvelun avain, arkiston tunniste on avaimen haltijan henkilötunnus.
5.4 Oikeudet
Pääavaimella on aina kaikki oikeudet eikä niitä voi muuttaa.

Luoduilla ja liitetyillä avaimilla ei luonnin tai liittämisen jälkeen ole mitään oikeuksia arkiston tietojen katseluun, käsittelyyn tai tapahtumien hyväksymiseen. Luonnin yhteydessä avaimelle voidaan antaa oikeuksia painamalla OIKEUDET -painiketta.

Myöhemmin avaimen oikeuksia pääsee katsomaan, antamaan ja muuttamaan Avaimet -näytöstä avaimen nimessä olevasta linkistä, jolla päästään Avaimen perustiedot- ja oikeudet -näyttöön. Sen alalaidassa on MUUTA OIKEUDET-painike.

Pääavaimella on aina kaikki oikeudet eikä niitä voi muuttaa.

Oikeuksien antaminen
Oikeudet annetaan kansiokohtaisesti tai kopioimalla jonkin toisen aliavaimen oikeudet. Avaimelle kopioituja oikeuksia voidaan muuttaa heti kopioinnin jälkeen niin, että saadaan halutut oikeudet.

Kansiokohtaiset oikeudet voidaan asettaa tulemaan voimaan ja/tai päättymään tiettynä aikana.


Eri kansiotyypeille on erilaiset oikeudet.


Avaimen oikeudet Tilikansioihin

Katseluoikeus voidaan antaa joko saldoihin, tapahtumiin tai molempiin.

Oikeudet voidaan antaa joko Kotimaanmaksuihin tai Ulkomaanmaksuihin tai molempiin. Jos käyttäjälle on annettu oikeuksia kotimaanmaksuihin tai ulkomaanmaksuihin, on käyttäjällä vastaavat oikeudet myös SEPA-maksuihin.

Käsittelyoikeus antaa tehdä, muuttaa ja poistaa tapahtumia. Jos avaimella on käsittelyoikeus mutta ei katseluoikeutta, avaimella voi katsella, muuttaa ja poistaa vain sillä itsellään käsitellyt tapahtumat. Jos avaimella on lisäksi katseluoikeus tapahtumiin, sillä voidaan muuttaa ja poistaa kaikkia tilikansion tapahtumia.

Hyväksymisoikeus antaa hyväksyä tapahtuma toteutettavaksi. Jos avaimella on hyväksymisoikeus mutta ei katseluoikeutta, avaimella voi katsella vain hyväksymätön (HTÖN) -tilassa olevia ja avaimella itsellään hyväksytyt ja toteutetut tapahtumat. Hyväksymisoikeudella ei voi muuttaa tai poistaa tapahtumia.

Käsittelyoikeus ja hyväksymisoikeus antaa sekä käsitellä että hyväksyä tapahtumia. Lisäksi avaimella voidaan katsella, muuttaa tai poistaa sillä käsiteltyjä tai hyväksyttyjä tapahtumia. Jos avaimella on lisäksi katseluoikeus tapahtumiin, sillä voi muuttaa ja poistaa kaikkia tilikansion tapahtumia.

Käsittely- tai hyväksymisoikeus antaa joko käsitellä tai hyväksyä tietty tapahtuma. Avaimella itsellään käsiteltyä tapahtumaa ei avaimella kuitenkaan voi hyväksyä, vaan se on hyväksyttävä toisella avaimella. Näin saadaan käyttöön ns. neljän silmän periaate. Jos avaimella ei ole tapahtumien katseluoikeutta, sillä voi katsella, muuttaa ja poistaa vain tapahtumia, jotka on käsitelty tai hyväksytty avaimella itsellään.

Avaimen oikeudet Maksunsaajakansioon
Maksunsaajakansioon voidaan antaa katseluoikeus tai käsittely- ja hyväksymisoikeus.

Avaimen oikeudet Arkiston hallinta -kansioon
Arkiston perustietoihin ja kansioiden hallintaan voidaan antaa käsittely- ja hyväksymisoikeus.

Avaimen tapahtumiin (avaimen luontiin, liittämiseen, nimen ja tilan muutoksiin jne.) voidaan antaa luonti- ja liittämisoikeus.

Oikeuksien antamiseen voidaan antaa Käsittelyoikeus, Hyväksymisoikeus, Käsittely- tai hyväksymisoikeus tai Käsittely- ja hyväksymisoikeus.

Oikeuksien antamisessa voidaan soveltaa haluttaessa neljän silmän periaatetta. Hyväksyttävät tapahtumat löytyvät Avaimen tapahtumista valintaehdolla, jossa tapahtuman tiulana on hyväksymätön (HTÖN).

Kun oikeudet on hyväksytty, avaimen oikeuksien luettelo muuttuu.
5.5 Käyttötilasto
Kassanhallintapalvelun käyttöä voidaan seurata käyttötilaston avulla. Käyttötilastosta näkyy kuluva kuukausi ja edelliset kuukaudet. Käyttötilastoa voidaan katsella avaimella, jolla on arkiston perustietojen käsittely- ja hyväksymisoikeus.

Tilasto

Kuukausimaksu
Kassanhallintapalvelun kuukausimaksujen kpl-määrä.

Avaimia (max/kk)
Kassanhallintapalvelussa luotujen tai liitettyjen avaimien maksimimäärä/kk. kerrottuna yksikkömäärällä/kpl ja tästä saatu yksikkömäärä.

Arkistoidut tapahtumat (max/kk)
Arkistoitujen tapahtumien kpl-määrä, veloitusyksikkö ja yhteensä. Linkistä päästään tarkempaan erittelyyn.

Tapahtumien haku
Palvelussa tehtyjen tapahtumien haku. Kpl-määrässä on mukana raha- ja avaintapahtumien hakukerrat, riippumatta siitä kuinka monta tapahtumaa haulla on tullut sekä tiliotteiden luontikerrat. Linkistä päästään tarkempaan erittelyyn.

Yhteensä
Rivit on laskutettu yhteen. Veloitusyksiköllä on sovittu pankin kanssa hinta jolla veloitusyksiköiden määrä on kerrottu.

Erittely

Sekä arkistoidut tapahtumat - että tapahtumien haku-linkistä päästää samalla erittelysivulle. Sivulla näytetään kansiokohtaisesti arkistoitujen tapahtumien ja hakujen kpl-määrät ja veloitusyksiköt.
5.6 Arkiston valinta
Arkiston valinta -toiminnolla voi valita, mitä kansiota haluaa käyttää. Saman istunnon aikana voi siirtyä arkistosta toiseen.

5.7 Arkiston käyttöönotto
Kun arkistopalvelusta tehdään sopimus, asiakas saa arkiston pääavaimen käyttäjätunnuksen, salasanan ja avainlukulistan. Näiden lisäksi asiakkaan kannattaa noutaa osuuspankin konttorista nippu avainlukulistoja.

Seuraavat toimenpiteet kannattaa suorittaa heti, kun on ensi kertaa yhteydessä arkistopalveluun pääavaimella:

1. Arkiston perustaminen
Annetaan arkistolle tunniste, jota ei voi myöhemmin muuttaa. Tunnuksen alkuosana on asiakkaan Y-tunnus tai henkilötunnus. Tarkenteella on oletusarvo, joka kannattaa valita, ellei ole erityistä syytä sen vaihtamiseen. Jos samalla asiakastunnuksella on avattu useita arkistoja, voi asiakas valita vain vapaana olevan tarkenteen. Tarkennetta voidaan käyttää esim. silloin kun samalla Y-tunnuksella oleville yksiköille halutaan perustaa omat arkistot.

Arkiston nimeä ja säilytysaikaa voidaan vaihtaa myöhemmin.


2. Vara-avaimen luonti
Heti arkistoa käyttöönotettaessa kannattaa luoda vara-avain, jolle on määritelty kaikki oikeudet. Kun kopio on luotu, kannattaa käyttää kopiota ja tallettaa pääavain avainlukulistoineen turvallisesti. Päivittäisessä käytössä oleva avain voi kadota tai sen käyttö on estettävä. Pääavaimen asettaminen estetty -tilaan estää koko arkiston käytön myös muilla avaimilla, ja arkiston saamiseksi käyttöön on otettava yhteys sopimuksen tehneeseen osuuspankkiin.

Vara-avaimen luontiin tarvitaan avainlukulista. Avaimen luontiin päästään vasemmassa reunassa olevan valintapalkin kohdasta Avaimet, josta aukeaa Avainluettelo. Luettelon lopussa on toimintapainike Luo avain. Lisäohjeita avaimen luontiin saa sivujen alareunassa olevasta Ohjeita -linkistä.
6. Valuuttakurssit

Kurssilistalla on pankin osto- ja myyntikurssit tilivaluutalle (mm. ulkomaanmaksut ja matkashekit) ja seteleille (= käteinen matkavaluutta) sekä Suomen Pankin/Pohjolan keskikurssit. Nämä viralliset noteeraukset kertovat kyseisen valuutan hinnan euroina. Kurssilistalla näkyy aina viimeisimmän päivityshetken tilanne.

Valuuttakurssien kehitystä voi seurata myös hakemalla esiin edeltävien päivien kurssilistat. Paina painiketta Hae muun päivän valuuttakurssit, ja anna haluamasi päivämäärä.
7. Konsernitilit kassanhallintapalvelussa
7.1 Konsernitilin liittäminen, poistaminen ja käytön estäminen
Kassanhallintapalveluun voidaan liittää konsernitili, välitasot ja yksikkötilit.

Konsernitilin päätili on liitettävä johonkin arkistoon ja sen tilihierarkia on ladattava palveluun ennen kuin yksikkötilejä ja välitasoja voidaan liittää toisiin arkistoihin. Tilihierarkia latautuu palveluun seuraavaan pankkipäivään mennessä.

Konsernitili liitetään kassanhallintapalveluun Kansiot -sivulla painikkeella Lisää tilikansio. Konsernitiliä liitettäessä palveluun tarjotaan liitettäväksi aina konsernitilihierarkian ylin tili, jonka arkiston omistaja omistaa.

Valitsemalla liitettävien tilien listalta haluttu tili se saadaan liitettyä palveluun omaksi tilikansiokseen. Kansion tiedoissa voidaan syöttää kansiolle nimi sekä kansion tilaksi Käytössä tai Estetty. Kun konsernitilin päätili tai välitaso on liitetty, liitetään käyttöön automaattisesti kaikki siihen kuuluvat yksikkötilit ja välitasot samassa tilassa. Välitasojen ja yksikkötilien tietojen lataaminen pankin järjestelmistä tapahtuu pankkipäivän lopun eräajojen yhteydessä, joten heti liittämisen jälkeen palvelussa on nähtävissä ainoastaan konsernitilin kokonaissaldo. Konsernitilihierarkia on kokonaisuudessaan palvelun käytettävissä seuraavana pankkipäivänä.

Jos konsernitili halutaan poistaa arkistosta, se tehdään asettamalla tilikansion tilaksi Ei käytössä. Samalla poistuvat käytöstä myös kaikki tilihierarkian alemmat tilit. Vastaavasti arkistoon suoraan liitetty välitaso yksikkötileineen poistetaan asettamalla tilaksi Ei käytössä.

Haluttaessa estää konsernitilin käyttö arkistossa asetetaan tilikansion tilaksi Estetty. Kun konsernitilin päätilin tai välitason käyttö estetään arkistossa, estetään myös tilihierarkian alempien tilien käyttö.

Yhdessä arkistossa voi olla käytössä kerrallaan vain yksi konsernitili yksikkötileineen ja välitasoineen tai vain yhden konsernitilin yksikkötilejä tai vain yhden konsernin välitasoja yksikkötileineen. Eri konserneihin kuuluvia tilejä ei siis voida liittää samaan arkistoon, vaan kullekin konsernille on perustettava oma arkistonsa.
7.2 Avainten oikeudet
Jokaiselle konsernitiliin kuuluvalle tilille ts. tilikansiolle voidaan avainkohtaisesti määritellä käyttöoikeudet. Avain, jolla on konsernitiliraporttien tai saldon katseluoikeus konsernitilin päätiliin, perii vastaavat oikeudet myös konsernitiliin kuuluvien alempien tasojen tilien käyttöön. Vastaavasti välitason tiliin saadut em. katseluoikeudet periytyvät tilihierarkian alemmille tileille. Tapahtumien katseluoikeus ja maksamisoikeus on annettava jokaiselle halutulle yksikkötilille erikseen, sillä ne eivät periydy. Kts. avainten luominen ja käyttöoikeudet

Mikäli käyttöavaimelle on annettu jokin hierarkkisesti periytyvä oikeus konsernitilille tai välitasolle, tätä oikeutta ei voida poistaa ko. tiliin kuuluvilta tilihierarkian alemmilta tileiltä.

Kun konsernitilihierarkiaa muutetaan, ei avainten käyttöoikeuksia voi samanaikaisesti muuttaa. Tämä tilanne on aina tilapäinen, ja kun muutokset on saatettu loppuun, käyttöoikeuksien määritteleminen toimii normaalisti.
7.3 Tilikansiot ja niiden päivittäminen
Tilikansiot -sivulla konsernitilin ja välitason tilin nimen edessä on + -painike, josta konsernitiliin tai välitasoon kuuluvat yksikkötilit ja alemmat välitasot saadaan näkyviin. Konsernitilin yksikkötilit on merkitty symbolilla .

Jos konsernitilin tai välitason alla ei ole käytettävissä yksikkötilejä tai välitasoja, se on varustettu symbolilla . Tällainen tilanne voi aiheutua esimerkiksi hierarkian muutoksesta tai tilikansioiden estetty -tilasta. Symboli näkyy myös välittömästi konsernitilin liittämisen jälkeen, ennen kuin sen hierarkia on saatu ladattua pankin järjestelmästä arkistoon.

Konsernitiliin kuuluvien tilien saldot saadaan päivitettyä Tilikansiot -sivulla PÄIVITÄ KONSERNISALDOT -painikkeella. Saldojen päivittäminen ei päivitä tilien tapahtumia, vaan yksikkötilien tapahtumat on haettava palveluun Tilikansiot -sivulla PÄIVITÄ VALITUT - tai PÄIVITÄ KAIKKI -painikkeella. Yhdenkin yksikkötilin tapahtumien lataus käynnistää myös konsernisaldojen päivittämisen, jotta saldot vastaisivat näytöllä mahdollisimman hyvin toisiaan tapahtumisen latauksen jälkeen.

Tilikansiot -sivulla ja konsernitiliraporteilla limiitillä tarkoitetaan välitasojen ja yksikkötilin yhteydessä konsernin sisäistä limiittiä. Tämän vuoksi välitasojen ja yksikkötilien limiittejä ei lasketa koko konsernitilin limiittiin mukaan. Konsernitilin päätilin saldo on yksikkötilien saldojen yhteissumma, joten yksikkötilien saldoja ei lasketa mukaan Tilikansion Yhteensä -riville.
7.4 Konsernitiliraportit
Konsernitiliraportit tulevat palvelun kautta seurattavaksi, jos arkistoon on liitetty konsernitiliin kuuluva tili, johon avaimella on konsernitiliraporttien katseluoikeus. Konsernitiliin liitettyjen yksikkötilien tiliotteet saadaan Tiliotteet -toiminnolla kuten muidenkin tilien.

Konsernitilistä saadaan palvelun kautta Konsernitilin yhteenveto- ja korkoraportti. Konsernitilin yhteenveto saadaan erikseen jokaisesta konsernitiliin kuuluvasta tilistä. Raportit saadaan Konsernitiliraportit -toiminnolla. Raportit haetaan valitsemalla haluttu tili (konsernitili/välitaso) listalta ja valitsemalla saadulta listalta raportin tyyppi halutulta päivämäärältä.

Raporteissa pääsee edelleen tilihierarkian alempien tasojen raportteihin näppäämällä alleviivattua välitason nimeä, jolloin näytölle tuodaan kyseisen välitason raportti. Takaisin ylemmälle tasolle pääsee näppäämällä Takaisin -linkkiä. Kuukausi/vuosi -linkistä saa näkyviin otot ja panot kuukausi- ja vuositasolla.

Yrityksen itsensä arkistoon määrittelemä tapahtumien säilytysaika ei koske konsernitiliraportteja, vaan Konsernitilin yhteenveto on nähtävissä 7 pankkipäivän ajan palvelussa. Korkoraportti on nähtävissä 1,5 kuukautta muodostamisesta. Korkoraportit syntyvät ennakkotiedoista kuukauden vaihteessa ja lopullisista tiedoista kuukauden 3. pankkipäivän jälkeen.

Konsernitilin yhteenvetoraportti sisältää tileittäin/välitasoittain edellispäivän alkusaldon sekä päivän loppusaldon, limiitin ja nostovaran. Lisäksi tileittäin ilmoitetaan päivän panojen ja ottojen määrä kappaleina ja euroina.

Konsernin korkoraportteja on kaksi: ennakkotiedot ja toteutuneet korot. Korkoraportti näyttää tilikohtaisesti korkolajeittain ennakoidut/kertyneet korot sekä marginaalin, korkoprosentin, laskennallisen korkoprosentin ja viitekoron. Korkolajeja ovat talletus-, velka- ja ylityskorot sekä provisio. Provisio -kenttä sisältää summan sisäisestä luottoprovisiosta sekä mahdollisesta päivän sisäisen limiitin provisiosta.

Jos konsernitilin hierarkiaa on muutettu, ennen muutosta muodostuneet konsernitiliraportit on koottu vanhan tilihierarkian mukaan.
7.5 Arkiston muu käyttö
Konsernitiliin kuuluvia yksikkötilejä voi muutoin käyttää palvelussa kuten muitakin tilejä. Välitason tilejä ja konsernitilin päätiliä ei voi käyttää maksamiseen, mutta konsernitilin päätilin kanssa samannumeroista yksikkötiliä voi käyttää kuten mitä tahansa yksikkötiliä.
7.6 Korkolaskelma
Konsernin yksikkötileistä voidaan tilata kuukausittain tulostuva korkolaskelma jatkuvana tilauksena.

Tilaus tehdään ruksaamalla kohta Automaattisesti, Arkiston hallinta/ Lisää Kansio näytöllä.

Välitason tileistä tulee aina automaattisesti korkolaskelma.

Korkolaskelma syntyy euromääräisistä yksikkötileistä/välitason tileistä kuukauden 4. pankkipäivänä ja valuuttamääräisistä kuukauden 5. pankkipäivänä.
7.7 Talletuskorkotiedot
Voimassaoloaika
Alkamispäivä muodossa ppkkvvvv, josta alkaen koronlaskentatieto tulee voimaan. Talletuskoron laskentatiedot annetaan pääsääntöisesti alkamaan kuluvan kalenterikuukauden 1. päivästä. Poikkeus: Kuukauden alussa 1. . 3. pankkipäivänä korkotiedot voi antaa alkamaan myös vielä edellisen kalenterikuukauden alusta.

Voimassaoloajalle ei anneta päättymisajankohtaa, vaan tieto on voimassa, kunnes annetaan uusi tieto.

Voimassaoloajan alkamispäivä on pakollinen tieto, jos jotakin tietoa muutetaan.

Korkolaji
Vaihtoehdot ovat Porrastamaton/Porrastettu/ Kerrostettu

Porrastamaton, jos annat kiinteän korkoprosentin ilman porrastusta. Porrastamattoman tilin korkosidonnaisuudeksi voit valita myös 1 kk euribor 365 koron/keskiarvon, eonia-koron ja 1 kk euribor 360 -koron.

Porrastettu, jos annat korkoporrastuksen tietyillä saldorajoilla ja marginaaliprosenteilla ja haluat korkoa laskettavan porrastetusti niin, että suuremmalla saldolla saa enemmän korkoa. Porrastetussa koronlaskennassa lasketaan korkoa koko koronlaskentasaldolle suurimmalla prosentilla, jonka tili saavuttaa. Porrastettu. Korkolajilla voidaan valita korkosidonnaisuudeksi eonia-korko, 1 kk euribor 360-korko, 1 kk euribor 365-korko. Ensimmäisen portaan korko voi olla myös kiinteä nolla.

Kerrostettu, jos annat korkoporrastuksen tietyillä saldorajoilla ja marginaaliprosenteilla ja haluat korkoa laskettavan kerrostetusti niin, että suuremmalla saldolla saa enemmän korkoa. Kerrostetussa koronlaskennassa korkoa lasketaan niin, että vain kunkin portaan ylittävä osa saa parempaa korkoa.
Kerrostettu-korkolajilla voidaan valita korkosidonnaisuudeksi 1 kk euribor 360-korko, 1kk euribor 365 - korko, 1 kk euribor 365-korko/keskiarvo, 1 vk euribor 360- korko, 1 vk euribor 365-korko, 3 kk euribor 360-korko, 3 kk euribor 360-korko/päivittäin vaihtuva, OP-prime-korko, eonia-korko tai peruskorko. Ensimmäisen kerroksen korko voi olla myös kiinteä nolla.

Valuuttamääräisellä yksikkötilillä ovat korkolaji-vaihtoehtoja porrastamaton ja porrastettu. Porrastamattomalla viitekorko on aina kiinteä ja porrastetulla voi viitekorko olla Pohjolan valuuttakohtainen viitekorko tai REF-korko tai eonia.

Koronlaskutapa
Vaihtoehtoja ovat kalenterikuukauden keskitalletus/ alin saldo/päiväsaldo. Valuuttamääräisellä yksikkötilillä koronlaskutapa on päiväsaldo.

Kalenterikuukauden keskitalletus: Kuukauden päivien talletussaldot lasketaan yhteen ja jaetaan kk:n päivien lukumäärällä. Ei-pankkipäiville otetaan edellisen pankkipäivän tieto. Jos päivän saldo on miinuksella, siitä otetaan 0,00.

Kalenterikuukauden alin saldo = pienin saldo kuukauden aikana.

Päiväsaldo: Kuukauden aikana lasketaan korko kullekin päiväsaldolle.
Valuuttamääräisellä yksikkötilillä koronlaskutapa on aina päiväsaldo.

Kun korkolajina on Porrastamaton, voi valita kalenterikuukauden keskitalletuksen tai kuukauden alimman saldon tai päiväsaldon.

Kun korkolajina on Porrastettu, on koronlaskutapana päiväsaldo.

Kun korkolajina on Kerrostettu, voi valita kalenterikuukauden keskitalletuksen tai kuukauden alimman saldon tai päiväsaldon.

Korkopäiväperuste
Vaihtoehto on vain Arvopäivittäinen. Jos valitset Tapahtumapäivittäinen, saat Hyväksy - toiminnon jälkeen virhevastauksen Tarkista korkopäiväperuste.
Arvopäivästä kerrotaan Tilin yleisissä ehdoissa, yritykset ja yhteisöt seuraavasti:
Tililtä veloituksen arvopäivä on päivä, jona maksutapahtuman rahamäärä veloitetaan tililtä.

Tilin hyvityksen arvopäivä on se pankkipäivä, jona maksutapahtuman rahamäärä maksetaan tilinomistajan pankin tilille.

Jos alkuperäinen rahamäärä on ETA-valtion valuutan määräinen, tilin hyvityksen arvopäivä on kuitenkin pankkipäivä, jona tarvittavat valuuttakaupat on tehty. Jos alkuperäinen rahamäärä on muun kuin euron tai ETA-valtion valuutan määräinen, hyvityksen arvopäivä on pankkipäivä, jolloin varat hyvitetään tilinomistajan tilille.

Käteispanon arvopäivä on päivä, jolloin varat hyvitetään tilille. Käteisnoston arvopäivä on päivä, jolloin varat nostetaan tililtä

Korkosidonnaisuus
Kunkin korkolajin kohdalla kerrotaan sillä sallitut korkosidonnaisuus-vaihtoehdot =viitekorot.

Valuuttamääräisillä tileillä viitekorko-vaihtoehdot ovat:
 • kun korkolaji porrastamaton, korkosidonnaisuus aina kiinteä
 • kun korkolaji porrastettu, Pohjolan valuuttakohtainen viitekorko, REF-korko tai eonia.
7.8 Luoton tiedot
Voimassaoloaika
Alkamispäivä muodossa ppkkvvvv, josta alkaen tieto tulee voimaan.
Luoton tiedot annetaan pääsääntöisesti alkamaan kuluvan kalenterikuukauden 1. päivästä.
Poikkeus: Kuukauden alussa 1. . 3. pankkipäivänä korkotiedot voi antaa alkamaan myös vielä edellisen kalenterikuukauden alusta.

Voimassaoloajalle ei anneta päättymisajankohtaa, vaan tieto on voimassa, kunnes annetaan uusi tieto.

Voimassaoloajan alkamispäivä on pakollinen, jos muutetaan jotakin tietoa.

Luottoraja
Sisäinen luottoraja euromääräiselle yksikkötilille täysinä euroina.
Sisäinen luottoraja = kuinka paljon yksikkötili saa käyttää konsernin yhteisiä varoja ja ylittää oman saldonsa.
Valuuttamääräisellä yksikkötilillä käytetään päivän sisäistä limiittiä ja sisäistä viivästyskorko-tietoa, jotta yksikkötili voi käyttää konsernin yhteisiä varoja.

Provisio-%
Prosenttiluku, kuinka paljon euromääräiseltä yksikkötililtä peritään kuukausittain provisiota myönnetystä sisäisestä luottorajasta.

Korkopäiväperuste
Vaihtoehto on vain Arvopäivittäinen. Jos valitset Tapahtumapäivittäinen, saat Hyväksy - toiminnon jälkeen virhevastauksen Tarkista korkopäiväperuste.

Korkosidonnaisuus
Luottokoron viitekorko-vaihtoehtoja ovat 1kk euribor 365 korko, 3kk euribor- 365 -korko, eonia, OP-prime, peruskorko, 1vk euribor 365-korko, 1 vk euribor 360-korko, 3 kk euribor 360 -korko/päivittäin vaihtuva, 3 kk euribor 360-korko, 1 kk euribor 360-korko ja kiinteä korko.

Luottokoron sidonnaisuus pitää olla jokin euribor 360-koroista, jos talletuskorko on 360-korko. Jos talletuskorko on eonia, pitää myös luottokoron olla eonia.

Eonia on mahdollinen luottokorko myös silloin, kun talletuskorko on kiinteä nolla.

Marginaali -%/Korko%
Marginaali, kuinka paljon tilin luottokorko on viitekorkoa suurempi. Korkosidonnaisuuden arvolla "Kiinteä", annetaan korko-%.

Päivän sisäinen limiittimäärä
Päivän sisäinen limiitti euroina tai tilivaluuttana kertoo, kuinka paljon yksikkötili saa ylittää oman saldonsa. Päivän sisäinen limiitti edellyttää, että saldo tasataan saman päivän aikana.
Mikäli tili jää yli, lasketaan ylitykselle viivästyskorkoa tilillä olevan viivästyskorkoprosentin mukaan.

Päivän sisäistä limiittiä ja tilikohtaista viivästyskorko-%a käytetään erityisesti valuuttamääräisellä yksikkötilillä, koska sille ei voi antaa luottorajaa.

Päivän sisäisen limiitin provisio-%
Montako prosenttia myönnetystä päivän sisäisestä limiitistä peritään vuotuista provisiota.

Viivästyskorko-%
Millä prosentilla lasketaan sisäinen viivästyskorko yksikkötilin ylityksille.

Nosto-oikeus
Jos yksikkötilin nosto-oikeutta ei haluta rajoittaa konsernin sisällä, valitaan vaihtoehto "katteeton nosto tililtä on teknisesti mahdollinen".

Oletuksena on "tiliehtojen mukainen käyttö",jolloin yksikkötilin nosto-oikeus rajataan sen omaan saldoon tai sisäisellä luottorajalla tai päivän sisäisellä limiitillä.
8. Kassanhallintapalvelun yleiset ehdot
1. Yleistä
Kassanhallintapalvelua (myöhemmin Palvelu) käytetään salatulla verkkoyhteydellä Internetin kautta. Palvelun avulla asiakas voi lähettää toimeksiantoja pankille ja seurata pankin antamia palautteita.

Niistä pankin palveluista, joihin toimeksiannot kohdistuvat, on tarvittaessa sovittava pankin kanssa erikseen.

Näissä ehdoissa määritellään asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet Palvelua käytettäessä. Lisäksi asiakas on velvollinen noudattamaan Palvelua koskevia ohjeita.
2. Palvelun sisältö
Palvelun kautta kulloinkin käytettävissä olevat osuuspankin palvelut pankki ilmoittaa Palvelussa.

Palvelun kautta voidaan käyttää niitä asiakkaan osuuspankissa olevia maksuliikennetilejä ja muita palveluja, jotka asiakas on valinnut Palveluun. Kutakin palvelua käyttämällä asiakas sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevia palvelun erityisehtoja.

Palvelun kautta kulloinkin käytettävissä olevat tili ja muut palvelut pankki ilmoittaa Palvelussa.

Pankilla on oikeus tehdä Palvelun palveluvalikoimaan, palvelujen toimintaan ja sisältöön muutoksia.
3. Palvelun avaimet
Palvelun käyttämistä varten pankki antaa asiakkaalle pääavaimen (käyttäjätunnuksen, salasanan sekä listan vaihtuvista avainluvuista).

Pääavaimella asiakas voi Palvelunsa avulla luoda itse ns. aliavaimia tai liittää Palveluunsa halutessaan Palvelun ulkopuolisia aliavaimia. Asiakas vastaa pääavaimen sekä luomiensa ja liittämiensä aliavainten käytöstä.

Palvelua voi käyttää vain asiakkaan avaimilla. Pankilla on mahdollisuus vain lähettää tietoja Palveluun.

Palvelun käyttämiseksi asiakas tunnistautuu Palveluun pää- tai aliavaimella. Avaimen käyttö Palvelussa vastaa asiakkaan allekirjoitusta. Kaikki Palvelun pankkiin lähettämät maksut, toimeksiannot, hakemukset, sopimukset ja muut tahdonilmaisut sitovat asiakasta.
4. Palvelumaksut
Pankki on oikeutettu perimään ja veloittamaan Palvelun palvelumaksut asiakkaan sopimuksessa mainitulta tililtä. Asiakas vastaa siitä, että tilillä on riittävästi varoja.
5. Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet
Asiakas vastaa siitä, että käyttää Palvelua näiden ehtojen ja Palvelua koskevien ohjeiden mukaisesti.

Asiakas vastaa siitä, että Palvelun avaimia käyttävillä on oikeus Palvelun käyttöön ja vastaa kaikista niiden avulla tehdyistä oikeustoimista.

Asiakas sitoutuu säilyttämään Palvelun avaimet (pää- ja aliavaimet) huolellisesti ja siten, ettei sivullisen ole mahdollista saada niitä tietoonsa. Mikäli Palvelun avaimet ovat joutuneet tai asiakkaalla on syytä epäillä, että ne ovat saattaneet joutua sivullisen tietoon, asiakas on velvollinen välittömästi itse sulkemaan ao. avaimet tai koko Palvelun, jos hänellä on sulkemisen mahdollistava avain. Mikäli asiakas on kadottanut kaikki sulkemisen mahdollistavat avaimet, asiakkaan on viipymättä pyydettävä pankkia sulkemaan Palvelu.

Asiakas vastaa mahdollisista vahingoista ja Palvelun kautta tehdyistä sitoumuksista ja muista toimista siihen saakka, kunnes pankki on saanut Palvelun sulkemista koskevan pyynnön ja pankilla on ollut kohtuullinen aika estää Palvelun käyttö tai asiakas on itse sulkenut Palvelun tai kadonneet avaimet.

Asiakas vastaa siitä, että sillä on Palvelun käytön edellyttämät laitteet, ohjelmat ja tietoliikenneyhteydet ja asiakas vastaa niiden toimivuudesta, turvallisuudesta sekä käyttö- ja ylläpitokustannuksista. Pankki ei takaa, että Palvelua voidaan käyttää asiakkaan hankkimilla laitteilla, ohjelmilla, järjestelmillä tai liittymillä.

Asiakas ja pankki vastaavat kumpikin omalta osaltaan siitä, että niiden tietojärjestelmien tietoturva on asianmukaisesti järjestetty.

Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta sekä siitä mahdollisesta vahingosta, joka saattaa aiheutua siitä, että asiakas on antanut pankille tai muulle palveluntarjoajalle puutteellisia tai virheellisiä tietoja. Pankki tai muu palveluntarjoaja ei ole velvollinen tarkastamaan tai täydentämään tietoja.
6. Pankin vastuut ja velvollisuudet
Palvelu on asiakkaan käytössä 24 tuntia vuorokaudessa viikon jokaisena päivänä lukuun ottamatta huollosta, päivityksistä, ylläpidosta, korjauskatkoista ja muista vastaavista syistä johtuvia katkoksia. Pankki ei takaa, että Palvelu on asiakkaan käytössä keskeytyksittä, eikä vastaa katkosten mahdollisesti aiheuttamista vahingoista.

Pankilla on oikeus keskeyttää Palvelun toiminta ja jättää Palvelussa suoritusta odottavat toimeksiannot täyttämättä, jos asiakas ei noudata näitä ehtoja tai Palvelusta annettuja ohjeita, asiakas haetaan konkurssiin tai yrityssaneeraukseen tai pankilla on syytä epäillä, että Palvelua käytetään lainvastaisella tavalla tai tavalla, joka saattaa aiheuttaa vahinkoa tai vahingonvaaran pankille tai sivulliselle.

Pankilla on myös oikeus keskeyttää Palvelun toiminta välittömästi, jos asiakas tai asiakkaan laitteet, ohjelmat, järjestelmät tai tietoliikenneyhteydet aiheuttavat häiriötä tai vaarantavat palvelun turvallisuuden.
7. Pankin vastuun rajoitukset
Pankki ei vastaa asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvasta välillisestä tai epäsuorasta vahingosta, kuten tulonmenetyksestä tai saamatta jääneestä voitosta, joka aiheutuu Palvelun mahdollisista virheistä tai häiriöistä.

Pankki ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä aiheutuvasta pankin toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. Tällainen vastuusta vapauttava este voi olla esimerkiksi:
 • Viranomaisen toimenpide
 • Sota tai sen uhka, kapina tai mellakka
 • Pankista riippumaton häiriö postinkulussa, automaattisessa tietojen käsittelyssä, tiedonsiirrossa, muussa sähköisessä viestinnässä tai sähkön saannissa
 • Tulipalon tai muun turman aiheuttama keskeytys tai viivästys pankin toiminnassa
 • Työtaistelutoimi kuten lakko, sulku, boikotti, saarto vaikka se ei pankkia koskisikaan
Ylivoimainen este tai muu edellä mainittu tilanne oikeuttaa pankin keskeyttämään Palvelun tarjoamisen toistaiseksi.
8. Muutokset Palvelun toiminnassa
Pankilla on oikeus yksipuolisesti muuttaa Palvelun toimintaa ja sisältöä. Muutoksista tiedotetaan Palvelun kautta.
9. Pankin oikeus muuttaa sopimusehtoja ja palveluhintoja
Pankilla on oikeus muuttaa tätä sopimusta ja palveluhintoja. Muutoksista ilmoitetaan Palvelussa ja kullakin hetkellä voimassa olevat ehdot ovat nähtävissä Palvelussa.

Sopimusehtojen muutos tulee voimaan 30 päivän kuluttua siitä, kun muutos on ollut saatavilla Palvelussa. Mikäli asiakas ei hyväksy muutosta, tulee tämä sopimus irtisanoa kirjallisesti ennen muutoksen voimaantuloa.
10. Sopimuksen voimaantulo, voimassaolo ja päättyminen
Sopimus tulee voimaan, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen.

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Kumpikin osapuoli voi irtisanoa sopimuksen päättymään 30 päivän irtisanomisajalla kirjallisesti.

Asiakas vastaa ennen sopimuksen päättymistä tehdyistä toimeksiannoista ja muista toimista myös sopimuksen päättymisen jälkeen. Pankilla on oikeus mutta ei velvollisuutta suorittaa ennen sopimuksen päättymistä annetut toimeksiannot loppuun.
11. Pankin ilmoitukset asiakkaalle
Palvelun kautta pankki voi lähettää asiakkaalle erilaisia ilmoituksia ja tiedonantoja.

Asiakas antaa suostumuksensa siihen, että pankki voi halutessaan lähettää palvelujaan koskevia ilmoituksia ja tiedonantoja Palvelun kautta vaikka muualla olisi sovittu niiden postitse lähettämisestä.
12. Sovellettava laki ja oikeuspaikka
Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan pankin kotipaikan käräjäoikeudessa tai Helsingin käräjäoikeudessa.
9. Kassanhallintapalvelun neuvonta
 
 Alkuun
  Copyright